Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình nhập vào 1 năm nào đó. Kiểm tra xem năm đó là năm có 365 ngày hay 366 ngày chụp màn hình giúp em dc kh

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình nhập vào 1 năm nào đó. Kiểm tra xem năm đó là năm có 365 ngày hay 366 ngày
chụp màn hình giúp em dc kh Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 7 tháng 2022-05-08T09:37:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T09:39:00+00:00

  #include<iostream>
  using namespace std;

  int main() 
  {
      int year;
      cin >> year;
      if (year % 100 == 0)
      {
          if (year % 400 == 0){
              cout << year << ” la nam nhuan”;
          }
          else{
              cout << year << ” khong phai la nam nhuan”;
          }
      }
      else if (year % 4 == 0) {
          cout << year << ” la nam nhuan”;
      }
      else{
          cout << year << ” khong phai la nam nhuan”;
      }
      return 0;
  }

  0
  2022-05-08T09:39:29+00:00

  program bai_giai;

  uses crt;

  var n:longint;

  begin

  clrscr;

  begin

  write(‘nhap vao 1 nam:’);readln(n);

  if(n mod 4=0)then write(‘nam do co 366 ngay’)else write(‘nam do co 365 ngay’);

  end;

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )