Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình nhập vào ba số thực a, b, c. Sau đó kiểm tra xem ba số này có tạo thành cạnh của tam giác hay không. kiểm tra xem nó

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình nhập vào ba số thực a, b, c. Sau đó kiểm tra xem ba số này có tạo thành cạnh của tam giác hay không. kiểm tra xem nó thuộc loại nào trong số các loại sau:
VUONG CAN, VUONG, CAN, DEU, THUONG, KHONGPHAITAMGIAC Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 12 phút 2023-01-01T03:41:52+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T03:43:50+00:00

  C++ nhe:

  #include<iostream>

  using namespace std;

  int main(){

  int a, b, c;

  cout << “Nhap a: “; cin>>a;cout<<endl;

  cin.ignore();

  cout << “Nhap b: “; cin>>b;cout<<endl;

  cin.ignore();

  cout << “Nhap c: “; cin>>c;cout<<endl;

  if (b+c > a && a + c > b && a +b >c ){

    if(a==b || b==c||a==c) {cout<<“CAN”<<endl;}

   else if(a==b&&b==c){cout<<“DEU”<<endl;}

   else if (a*a == b*b+c*c || b*b == a*a + c*c || c*c == a*a + b* b){

           if (a==b || a == c || b==a){

                         cout<<“VUONGCAN”<<endl;}

            else cout <<“VUONG”<<endl;}

  }

  else cout<<“THUONG”<<endl;

  }

  else cout <<“KHONGPHAITAMGIAC”<<endl;

  return 0;

  }

  ________

  Mình viết chưa chạy thử nên là bạn kiểm tra lại nhe

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )