Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình pascal để xuất các ký tự từ A đến Z

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình pascal để xuất các ký tự từ A đến Z Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 3 ngày 2022-01-15T03:53:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-15T03:55:08+00:00

  program oken;
  uses crt;
  var i: byte;
  begin
      clrscr;
      write(‘Day ki tu: ‘);
      for i:=65 to 90 do
          write(char(i),’ ‘);
      readln;
  end.

  0
  2022-01-15T03:55:22+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var A:array[‘A’..’Z’] of string;

        i:integer;

  begin clrscr;

     writeln(‘Cac ki tu tu A den Z la: ‘);

     for i:=’A’ to ‘Z’ do

       write(A[i]);

  readln;

  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )