Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình Pascal xuất ra màn hình n số nguyên tố đầu tiên (n cho trước). Xin cảm ơn!

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình Pascal xuất ra màn hình n số nguyên tố đầu tiên
(n cho trước).
Xin cảm ơn! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 23 phút 2022-09-23T22:47:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T22:49:47+00:00

  XIN 5 SAO VS HAY NHẤT AK

  mon-tin-hoc-lop-8-viet-chuong-trinh-pascal-uat-ra-man-hinh-n-so-nguyen-to-dau-tien-n-cho-truoc-i

  0
  2022-09-23T22:49:55+00:00

  uses crt;
  var n,i,m:longint;
  function nt(a:longint):boolean;
  var i:longint;
  begin
     i:=2;
     while(a>1)and(a mod i<>0)do inc(i);
     nt:=i=a;
  end;
  begin
  clrscr;
     write(‘Nhap n: ‘);readln(n);
     repeat 
        inc(i);
        if nt(i) then begin writeln(i); inc(m); end; 
     until m=n;
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )