Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình tìm các số có ba chữ số sao cho số đó bằng n lần tổng các chữ số của nó. (n được nhập từ bàn ph

Question

Môn Tin Học Lớp 8 Viết chương trình tìm các số có ba chữ số sao cho số đó bằng n lần tổng các chữ số
của nó. (n được nhập từ bàn phím).
Ví dụ: Nhập n=6 thì in ra: Khong tim thay so nay.
Nhập n=12 thì in ra: Tim thay so 117.
Nhập n=14 thì in ra: Tim thay so 144, 192, 288. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 4 tháng 2022-08-12T19:10:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T19:11:49+00:00

  uses crt;
  var x,y,z,n : integer;
  begin clrscr;
  write(‘Nhap n:’); readln(n);
  for x:=1 to 9 do
  for y:=0 to 9 do
  for z:=0 to 9 do
  if n*(x+y+z) = x*100+y*10+z then
  write(‘So thoa man de la :’, x,y,z, ‘ ‘);
  readln
  end.

  0
  2022-08-12T19:12:36+00:00

  test case trên đề sai hoặc đề sai

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int tongchuso(int n)
  {
      int total=0;
      while(n!=0){
      total+=n%10;
      n/=10;
      }
      return total;
  }
  int main()
  {
      int n;
      cin>>n;
      for(int i=100;i<=999;i++){
          if(i==n*tongchuso(i)){
              cout<<i<<” “;
          }
      }
      //samon247
      return 0;
  }

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )