Môn Tin Học Lớp 8 viết chương trình tính n!( n giai thừa :n!=1*2*3…*n)

Question

Môn Tin Học Lớp 8 viết chương trình tính n!( n giai thừa :n!=1*2*3…*n)
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 5 tháng 2022-01-06T16:45:44+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T16:46:50+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,n:integer;

        gt:longint;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so n: ‘); readln(n);

       gt:=1;

     for i:=1 to n do

       gt:=gt*i;

     writeln(n,’ giai thua la: ‘,gt);

  readln;

  end.

  Học tốt!

  0
  2022-01-06T16:47:38+00:00

  uses crt;
  var n,i,gt:longint;
  begin
        clrscr;
        write(‘n=’); readln(n);
        gt:=1;
        for i:=n downto 1 do gt:=gt*i;
        writeln(n,’!=’,gt);
        readln;
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )