Môn Tin Học Lớp 8 viết trương trình nhập chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật, bán kính hình tròn. tính diện tích của hình tròn và hình chữ nhật

Question

Môn Tin Học Lớp 8 viết trương trình nhập chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật, bán kính hình tròn. tính diện tích của hình tròn và hình chữ nhật Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Vivian 18 phút 2022-07-25T09:02:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T09:03:40+00:00

  program Dien_tich;

  uses crt;

  var

           a,b,r:integer;

  Begin

          clrscr;

          write(‘Nhap chieu dai HCN: ‘); readln(a);

          write(‘Nhap chieu rong HCN: ‘); readln(b);

          writeln(‘Dien tich HCN la: ‘,a*b);;

          write(‘Nhap ban kinh hinh tron: ‘); readln(r);

          write(‘Dien tich hinh tron la: ‘,r*r*3,14:5:2);

          readln;

  end.

  0
  2022-07-25T09:04:12+00:00

  program Dien_tich;

  uses crt;

  var a,b,r,S1,S2: real;

  Begin

          clrscr;

          writeln(‘Hinh chu nhat:’);

          write(‘Nhap chieu dai: ‘); readln(a);

          write(‘Nhap chieu rong: ‘);readln(b);

          s:=a*b;

          writeln(‘Dien tich hinh chu nhat: ‘,S1:2:2);

          writeln;

          writeln(‘Hinh tron: ‘);

          write(‘Nhap ban kinh: ‘);readln(r);

          S2:=r*r*pi;

          writeln(‘Dien tich hinh tron: ‘,S2:2:2);

          readln

  End.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )