Môn Tin Học Lớp 9 bài 2 : Viết ct nhập vào từ bàn bàn phím một số nguyên dương n .Đếm số lượng các số nguyen tố nhỏ hơn hoặc bằng n ,tính tổng các số ngu

Question

Môn Tin Học Lớp 9 bài 2 : Viết ct nhập vào từ bàn bàn phím một số nguyên dương n .Đếm số lượng các số nguyen tố nhỏ hơn hoặc bằng n ,tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc n, in lên màn hình các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n
pascal ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 3 ngày 2022-05-09T10:55:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T10:57:11+00:00

  program So_ngto;

  var n,i,d,t:longint;

  function ktsnt(n:longint):boolean;
  var i:longint;

  kt:boolean;
  begin  

  kt:=true;
  if n<2 then kt:=false;
  if n>=2 then begin
  for i:=2 to n-1 do
  if n mod i=0 then

  kt:=false;
  end;

  ktsnt:=kt;

  end;

  begin

  write(‘Nhap N:’);

  readln(n);

  t:=0;

  for i:=1 to n do

  if ktsnt(i) then

  inc(d);

  writeln(‘So luong so nguyen to la’,d);

  for i:=1 to n do

  if ktsnt(i) then

  t:=t+i;

  writeln(‘So luong so nguyen to la’,t);

  for i:=1 to n do

  if ktsnt(i) then

  writeln(i,’ ‘);

  readln;

  end.

  0
  2022-05-09T10:57:20+00:00

  Program baitap;

  Uses crt;

  Var n,S:integer;

  Begin

  Clrscr;   

  Write(‘n=’); Readln(n);

  S:=0;

  For i:=1 to n do

     If i mod 2=0 then S:=S+i Else S:=S+i*(-1);

  Writeln(‘S=’,S);

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )