Môn Tin Học Lớp 9 làm ơn giúp mình với mọi người ơi ! Câu 3: Cho xâu S gồm có kí tự chữ cái, kí tự chữ số, kí tự đặc biệt và khoảng cách. Xâu S không dài

Question

Môn Tin Học Lớp 9 làm ơn giúp mình với mọi người ơi !
Câu 3: Cho xâu S gồm có kí tự chữ cái, kí tự chữ số, kí tự đặc biệt và khoảng cách. Xâu S không dài hơn 250 kí tự.
Yêu cầu: Em hãy viết chương trình nhập vào xâu S, tạo thêm 3 xâu S1, S2 và S3. Xâu S1 gồm các kí tự chữ cái của xâu S, xâu S2 gồm các kí tự chữ số trong xâu S và xâu S3 gồm các kí tự đặc biệt trong xâu S. Em hãy cho biết trong xâu S có bao nhiêu kí tự chữ cái, có bao nhiêu kí tự đặc biệt, có bao nhiêu khoảng cách và tính tổng các kí tự chữ số của xâu S. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 47 phút 2022-09-22T23:56:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T23:57:47+00:00

  uses crt;
  var s,s1,s2,s3:string; i,d,a,t:longint;
  begin
  clrscr;
     write(‘Nhap xau s: ‘);readln(s);
     for i:=1 to length(s) do  
        begin 
           if upcase(s[i]) in [‘A’..’Z’] then s1:=s1+s[i] else
           if s[i] in [‘0’..’9′] then begin s2:=s2+s[i]; val(s[i],a); t:=t+a; end else
           if s[i]=’ ‘ then inc(d) else 
           s3:=s3+s[i];
        end;
     writeln(s1);
     writeln(s2);
     writeln(s3);
     writeln(length(s1));
     writeln(length(s3));
     writeln(d);
     writeln(t);
  readln
  end.

  0
  2022-09-22T23:57:50+00:00

  uses crt;
  var s,s1,s2,s3:string;
      i,d:byte;
      t:longword;
  begin
      clrscr;
      readln(s);
      for i:=1 to length(s) do
         if (s[i] in [‘a’..’z’]) or (s[i] in [‘A’..’Z’]) then
            s1:=s1+s[i]
         else if s[i] in [‘0’..’9′] then s2:=s2+s[i]
         else if s[i]=’ ‘ then inc(d)
         else s3:=s3+s[i];
      if length(s2)<>0 then
         t:=ord(s2[1])-48;
      for i:=2 to length(s2) do
        t:=t+ord(s2[i])-48;
      writeln(‘Co ‘,length(s1),’ chu cai’);
      writeln(‘Co ‘,length(s3),’ ki tu dac biet’);
      writeln(‘Co ‘,d,’ khoang cach’);
      writeln(‘Tong cac ki tu so: ‘,t);
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )