Môn Tin Học Lớp 9 Lập bảng số nguyên nxn tăng dần theo hình zizac(pascal hay c/c++ đều được)

Question

Môn Tin Học Lớp 9 Lập bảng số nguyên nxn tăng dần theo hình zizac(pascal hay c/c++ đều được) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-9-lap-bang-so-nguyen-nn-tang-dan-theo-hinh-zizac-pascal-hay-c-c-deu-duoc

in progress 0
Jasmine 2 ngày 2022-07-29T14:13:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T14:15:10+00:00

  uses crt;
  var n,i,j:longint; a:array[1..1000,1..1000]of longint;
  procedure make; 
  var i,x,y,k,z:longint;  
  begin
     x:=1; y:=1; k:=1; i:=0;
     repeat
        inc(i);
        a[x,y]:=i; 
        if (x=1)and(y<>n) then begin inc(y); k:=2; inc(i); a[x,y]:=i; end else
        if (y=1)and(x<>n) then begin inc(x); k:=1; inc(i); a[x,y]:=i; end else
        if x=n then begin inc(y); k:=1; inc(i); a[x,y]:=i; end else
        if y=n then begin inc(x); k:=2; inc(i); a[x,y]:=i; end;
        if k=1 then begin dec(x); inc(y) end else 
        if k=2 then begin inc(x); dec(y) end;     
     until i>=n*n-3;
     a[n,n]:=n*n; a[n,n-1]:=n*n-1
  end;
  begin
  clrscr;
     write(‘n=’);readln(n);
     make;
     for i:=1 to n do 
        begin
           for j:=1 to n do write(a[i,j]:5);
           writeln; 
        end;
  readln
  end.

  0
  2022-07-29T14:15:15+00:00

  Var
      i, j, n, Col, Row, count: Word;
      arr: Array[1..10000, 1..10000] of Word; 
  Begin
      count:= 0;
      readln(n);
      for i:= 1 to n do
          If i mod 2 = 0 then
          Begin
              Row:=1;
              for Col:= i downto 1 do
              Begin
                  Inc(count);
                  Arr[Row][Col]:= count;
                  Inc(Row);
              End;
          End
          else
          Begin
              Col:=1;
              for Row:= i downto 1 do
              Begin
                  Inc(count);
                  Arr[Row][Col]:= count;
                  Inc(Col);
              End;
          End;
      for i:= 1 to n-1 do
          If i mod 2 = 0 then
          Begin
              Col:=n;
              for Row:= i+1 to n do
              Begin
                  Inc(count);
                  Arr[Row][Col]:= count;
                  Dec(Col);
              End;
          End
          else
          Begin
              Row:=n;
              for Col:= i+1 to n do
              Begin
                  Inc(count);
                  Arr[Row][Col]:= count;
                  Dec(Row);
              End;
          End;
      for i:=1 to n do
      Begin
          for j:=1 to n do
              write(arr[i][j], ‘ ‘);
          writeln();
      End;
  End.
          

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )