Môn Tin Học Lớp 9 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm ) Câu 1: Chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng lệnh: A. Insert → Text Table B. Insert → Picture C.

Question

Môn Tin Học Lớp 9 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm )
Câu 1: Chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng lệnh:
A. Insert → Text Table B. Insert → Picture

C. Home → Picture D. File → Save.
Câu 2: Đặt hiệu ứng chuyển trang:
A. Slide Show → Chọn hiệu ứng B. Animation → Chọn hiệu ứng
C. Slide Show → Slide Transition D. Animation → Custom Animation
Câu 3: Trình chiếu bài trình chiếu ngoài dùng nút Slide Show
A. F1 B. F3 C. F5 D. F7
Câu 4: Để chèn âm từ máy tính vào Slide ta thực hiện:
A. Insert ƒ Sound from file B. Insert ƒ Movie from file
C. Insert ƒ Movies and Sounds D. Insert ƒ Sound from clip
Câu 5: Phầnmềm trình chiếu dùng để làm gì?
A. Tạo các bài trình chiếu. B. Tạo các hình vẽ.
C. Soạn thảo các trang văn bản. D. Tạo các trang tính và thực hiện tính toán
Câu 6: (chọn câu sai) Muốn xóa slide hiện thời khỏi bài điện tử, người thiết kế phải.

A. Chọn các đối tượng và nhấn phím Delete. B. Vào Home → chọn Cut.
C. Chọn slide và nhấn phím Delete. D. Nhấn chuột phải và chọn Delete.
Câu 7: Để cài đặt hiệu ứng cho từng đối tượng em chọn
A. Animation ƒ Custom Animation B. Animation ƒ Add Effect
C. Animation ƒ Add Animation D. Transition ƒ Animation
Câu 8: Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?
A. Insert → Slide Design… B. View → Slide Design…
C. Format → Slide Design… D. Design
Câu 9: Để tạo một bài trình chiếu, ta cần thực hiện mấy bước cơ bản:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 10: Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?
A. Tiêu đề trang B. Trang tiêu đề
C. Cả a,b đều đúng D. Cả a,b đều sai
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: Phần mềm trình chiếu là gì? Hãy nêu chức năng chính của phần mềm trình chiếu. (1 đ)

Câu 2: Hãy cho biết mục đích của việc chèn hình ảnh, âm thanh hay đoạn phim vào trang chiếu? Nêu các bước cần thực hiện để chèn hình ảnh vào trang chiếu? (1.5 đ)
Câu 3: Theo em hiểu hiệu ứng động là gì? Có mấy loại hiệu ứng động? Hãy nêu các bước thực hiện chèn hiệu ứng động (2.5 đ). Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 4 tháng 2022-11-08T23:03:22+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-11-08T23:04:23+00:00

    Đây nha câu cuối của 2 và câu cuối của 3
    mon-tin-hoc-lop-9-phan-i-trac-nghiem-5-0-diem-cau-1-chen-hinh-anh-vao-trang-chieu-bang-lenh-a-in

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )