Môn Tin Học Lớp 9 Sau khi học về số chính phương ” là số mà có một số nguyên bình phương bằng chính nó”, Tí và Tèo chơi trò chơi tìm số như sau : Tí nói

Question

Môn Tin Học Lớp 9 Sau khi học về số chính phương ” là số mà có một số nguyên bình phương bằng chính nó”, Tí và Tèo chơi trò chơi tìm số như sau : Tí nói 1 số nguyên a, Tèo nói một số nguyên b sao cho a + b là số chính phương gần với số a nhất. Bạn hãy giúp Tèo tìm số b nhé.

Dữ liệu vào từ file TIMSO.INP gồm 1 số nguyên a ( 1 < a < 10000) Kết quả ghi ra file TIMSO.OUT gồm 1 số nguyên b theo yêu cầu trên. VD TIMSO.INP=15 TIMSO.OUT=1 ( vì số 16 là số chính phương gần 15 nhất) Bạn nào vào giúp mk với , mai mk đi thi òi!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 8 tháng 2022-01-13T09:26:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T09:28:09+00:00

  const fi=’sochinhphuong.inp’;
     fo=’sochinhphuong.out’;
  var f:text;
   a,x,y,d1,d2:longint;
  function cp(x:longint):boolean;
  begin
   if sqr(trunc(sqrt(x)))=x then exit(true)
   else exit(false);
  end;
  begin
   assign(f,fi);reset(f);readln(f,a);close(f);
   assign(f,fo);rewrite(f);
   x:=a; y:=a; d1:=0; d2:=0;
   repeat 
    x:=x+1;
    d1:=d1+1;
   until cp(x)=true;
   repeat
    y:=y-1;
    d2:=d2-1
   until cp(y)=true;
   if d1>d2 then write(f,y) else write(f,x);
   close(f);
  end.

  0
  2022-01-13T09:28:36+00:00

  uses crt;
  var d:text; b,A:longint;
  begin
  clrscr;
     assign(d,’input.pas’);reset(d);
        readln(d,a);
     close(d);
     assign(d,’output.pas’);rewrite(d);
        b:=A;
        while sqrt(b)<>trunc(sqrt(b)) do inc(b);
        writeln(d,b-a);
     close(d);
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )