Môn Tin Học Lớp 9 Sửa lỗi giúp(pascal) cạn kiệt sức r

Question

Môn Tin Học Lớp 9 Sửa lỗi giúp(pascal) cạn kiệt sức r Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-tin-hoc-lop-9-sua-loi-giup-pascal-can-kiet-suc-r

in progress 0
Mackenzie 13 phút 2022-09-19T07:14:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T07:15:45+00:00

  Đoạn này chắc đang kiểm tra dãy có đang nhập số không

  If n[i]<>[‘0’..’9′] Then

  thay thành

  If not(n[i] in [0′..’9′]) then …

  hoặc

  If (n[i] in [‘0’..’9′]) then continue else begin write(‘Nhap so!’); break; end;

  hoặc

  If (ord(n[i])<48)or(ord(n[i]>57) then …

  0
  2022-09-19T07:16:25+00:00

  *Có lẽ bạn đang viết code kiểm tra số đối xứng nhỉ :)))

  if n[i] <>[‘0’..’9′] then

  sửa thành: if not (n[i] in [‘0’..’9′]) then

  code: (kiểm tra số đối xứng (sửa lại) )

  uses crt;
  var n,s:string;
      i,d,d1,j:byte;
  begin
      clrscr;
      write(‘nhap n: ‘);readln(n);
      for i:=1 to length(n) do
         if not (n[i] in [‘0’..’9′]) then
            begin
                write(‘vui long nhap so’);
                readln;
                exit;
            end;
      for i:=length(n) downto 1 do
          s:=s+n[i];
      if s=n then writeln(‘day la so doi xung’)
         else writeln(‘day khong phai la so doi xung’);
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )