Môn Toán Lớp 10 Cho ∆ABC vuông tại A, AB=a,BC=2a.Tính tích vô hướng(vecto) +CA.CB +BA.BC +AC.CB

Question

Môn Toán Lớp 10 Cho ∆ABC vuông tại A, AB=a,BC=2a.Tính tích vô hướng(vecto)
+CA.CB
+BA.BC
+AC.CB Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 7 tháng 2022-08-20T19:00:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T19:01:39+00:00

  Đáp án:

  \(b)\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC}  = {a^2}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \cos ABC = \dfrac{{AB}}{{BC}} = \dfrac{a}{{2a}} = \dfrac{1}{2}\\
   \to \angle ABC = 60\\
   \to \angle ACB = 30\\
   \to \cos ACB = \dfrac{{\sqrt 3 }}{2}\\
  AC = \sqrt {B{C^2} – A{B^2}}  = \sqrt {4{a^2} – {a^2}}  = a\sqrt 3 \\
  a)\overrightarrow {CA} .\overrightarrow {CB}  = \left| {\overrightarrow {CA} } \right|.\left| {\overrightarrow {CB} } \right|.\cos ACB = a\sqrt 3 .2a.\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} = 3{a^2}\\
  b)\overrightarrow {BA} .\overrightarrow {BC}  = \left| {\overrightarrow {BA} } \right|.\left| {\overrightarrow {BC} } \right|.\cos ABC = a.2a.\dfrac{1}{2} = {a^2}\\
  c)\overrightarrow {AC} .\overrightarrow {CB}  = \left| {\overrightarrow {AC} } \right|.\left| {\overrightarrow {CB} } \right|.\cos \left( {180 – ACB} \right) = a\sqrt 3 .2a.\cos 150 =  – 3{a^2}
  \end{array}\)

  0
  2022-08-20T19:02:18+00:00

  `text{∆ABC vuông tại A có AB=a; BC=2a}`

  Ta có:

  `sinACB= {AB}/{BC}=a/{2a}= 1/ 2`

  `=>\hat{ACB}=30°`

  `=>\hat{ABC}=90°-30°=60°`

       `AC^2=BC^2-AB^2=(2a)^2-a^2=3a^2`

  `=>AC=a\sqrt{3}`

  *`\vec{CA}.\vec{CB}=CA.CB.cosACB`

  `=a\sqrt{3}.2a.cos30°=2a^2 \sqrt{3}. {\sqrt{3}}/2=3a^2`

  *`\vec{BA}.\vec{BC}=BA.BC.cosABC`

  `=a.2a.cos60°=2a^2. 1/2=a^2`

  *`\vec{AC}.\vec{CB}=-\vec{CA}.\vec{CB}=-3a^2`

  Vậy:

  `\vec{CA}.\vec{CB}=3a^2`

  `\vec{BA}.\vec{BC}=a^2`

  `\vec{AC}.\vec{CB}=-3a^2`

  mon-toan-lop-10-cho-abc-vuong-tai-a-ab-a-bc-2a-tinh-tich-vo-huong-vecto-ca-cb-ba-bc-ac-cb

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )