Môn Toán Lớp 10 Hộ mình nha đang cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 10 Hộ mình nha đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-10-ho-minh-nha-dang-can-gap

in progress 0
Julia 1 năm 2022-05-07T15:47:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)PTTS:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 5t – 2\\
  y =  – t + 3
  \end{array} \right.\\
  PTTS:\frac{{x + 2}}{5} = \frac{{y – 3}}{{ – 1}}\\
  b)PTTS:\left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 2t – 1\\
  y = 3t + 2
  \end{array} \right.;PTCT:\frac{{x + 1}}{{ – 2}} = \frac{{y – 2}}{3}\\
  c)PTTS:\left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 2t + 3\\
  y =  – 5t – 1
  \end{array} \right.;PTCT:\frac{{x – 3}}{{ – 2}} = \frac{{y + 5}}{{ – 1}}\\
  d)PTTS:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 5t + 1\\
  y = 2
  \end{array} \right.\\
  e)PTTS:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 7\\
  y = 3t – 3
  \end{array} \right.\\
  f)PTTS:\left\{ \begin{array}{l}
  x = 2t\\
  y = 5t
  \end{array} \right.;PTCT:\frac{x}{2} = \frac{y}{5}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )