Môn Toán Lớp 11 Tìm tìm tập giá trị của hàm số

Question

Môn Toán Lớp 11 Tìm tìm tập giá trị của hàm số Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-11-tim-tim-tap-gia-tri-cua-ham-so

in progress 0
Vivian 1 năm 2022-03-22T05:36:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T05:37:31+00:00

  Kí hiệu tập giá trị là T. 

  a,

  $T=\mathbb{R}$

  b,

  $y=\sin x+\cos x$

  $=\sqrt2\sin(x+\dfrac{\pi}{4})$

  $-1\le \sin(x+\dfrac{\pi}{4})\le 1$

  $\Leftrightarrow -\sqrt2\le y\le \sqrt2$

  $\to T=[-\sqrt2;\sqrt2]$

  c,

  $y=\cos x-\sin x$

  $=\sqrt2\sin(\dfrac{\pi}{4}-x)$

  $-1\le \sin(\dfrac{\pi}{4}-x)\le 1$

  $\Leftrightarrow -\sqrt2\le y\le \sqrt2$

  $\to T=[-\sqrt2;\sqrt2]$ 

  d,

  $T=\mathbb{R}$

  e,

  $y=\sin^6x+\cos^6x$

  $=(\sin^2x+\cos^2x)(\sin^4x+\cos^4x-\sin^2x\cos^2x)$

  $=1-3\sin^2x\cos^2x$

  $=1-\dfrac{3}{4}\sin^22x$

  $=1-\dfrac{3}{4}.\dfrac{1-\cos4x}{2}$

  $=1-\dfrac{3}{4}(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\cos4x)$

  $=\dfrac{5}{8}+\dfrac{3}{8}\cos4x$

  $-1\le \cos4x\le 1$

  $\Leftrightarrow \dfrac{1}{4}\le y\le 1$

  $\to T=\Big[\dfrac{1}{4};1\Big]$

  0
  2022-03-22T05:37:36+00:00

  `a) y = tan 4x`

  `=>` Tập giá trị `= RR`

  `b)` Ta có:

  `-sqrt{1^2 + 1^2} <= sin x + cos x <= sqrt{1^2 + 1^2}`

  `<=> -sqrt{2} <= y <= sqrt{2}`

  `=>` Tập giá trị `= [-sqrt{2}; sqrt{2}]`

  `c)` Ta có:

  `-sqrt{1^2 + (-1)^2} <= cos x – sin x <= sqrt{1^2 + (-1)^2}`

  `<=> -sqrt{2} <= y <= sqrt{2}`

   `=>` Tập giá trị `= [-sqrt{2}; sqrt{2}]`

  `d)` Tập giá trị `= RR`

  `e) y = sin^6 x + cos^6 x`

  `= (sin^2 x + cos^2 x)^2 – 3sin^2 x.cos^2 x

  `= 1 – 3/(4)sin^2 2x`

  `= 1 – 3/(4).(1/2 – (cos 4x)/2)`

  `= 1 – 3/8 – 3/(8)cos 4x`

  `= 5/8 – 3/(8)cos 4x`

  Ta có:

  `-1 <= cos 4x <= 1`

  `<=> -3/8 <= -3/(8)cos 4x <= 3/8`

  `<=> 1/4 <= y <= 1`

  `=>` Tập giá trị `= [1/4; 1]`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )