Môn Toán Lớp 12 Giúp mình 2 câu này vớiiii )):

Question

Môn Toán Lớp 12 Giúp mình 2 câu này vớiiii )): Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giup-minh-2-cau-nay-voiiii

in progress 0
Quinn 2 tháng 2022-10-04T16:50:18+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T16:51:24+00:00

  \(\begin{array}{l}
  \text{Câu 4:}\\
  a)\quad \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}\\
  = \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-\dfrac{\sin x}{\cos x}}{2x}\qquad \text{(l’Hôpital)}\\
  = \lim\limits_{x\to 0}\left(-\dfrac{1}{2\cos x}\right)\cdot\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}\\
  = -\dfrac{1}{2\cos 0}\cdot 1\\
  = – \dfrac12\\
  b)\quad \lim\limits_{x\to 0^+}(1 + \sin2021x)^{\tfrac2x}\\
  = \lim\limits_{x\to 0^+}e^{\ln(1 + \sin2021x)^{\tfrac2x}}\\
  = \lim\limits_{x\to 0^+}e^{\tfrac2x\ln(1 + \sin2021x)}\\
  = e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\left[\tfrac2x\ln(1 + \sin2021x)\right]}\\
  = e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\tfrac{2\ln(1 + \sin2021x)}{x}}\\
  = e^{\lim\limits_{x\to 0^+}\tfrac{4042\cos2021x}{1 + \sin2021x}}\qquad \text{(l’Hôpital)}\\\\
  = e^{\tfrac{4042\cos(2021.0)}{1 + \sin(2021.0)}}\\
  = e^{4042}\\
  \text{Câu 5:}\\
  a)\quad f(x) = x + \sqrt{2x+1}\\
  +)\quad f(0) = 1\\
  +)\quad f'(x) = 1 + \dfrac{1}{\sqrt{2x + 1}} \Rightarrow f'(0) = 2\\
  +)\quad f”(x) = – \dfrac{1}{\sqrt{(2x+1)^3}} \Rightarrow f”(0) = -1\\
  +)\quad f”'(x) = \dfrac{3}{\sqrt{(2x+1)^5}} \Rightarrow f”'(0) = 3\\
  +)\quad f^{(4)}(x) = -\dfrac{15}{\sqrt{(2x + 1)^7}} \Rightarrow f^{(4)}(0) = – 15\\
  \text{Ta được:}\\
  f(x)\approx 1 + 2x – \dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{2} – \dfrac{5x^4}{8} + o(x^4)\\
  b)\quad f(x) = \ln(x+3)\\
  +)\quad f(0) = \ln3\\
  +)\quad f'(x) = \dfrac{1}{x+3} \Rightarrow f'(0) = \dfrac{1}{3}\\
  +)\quad f”(x) = -\dfrac{1}{(x+3)^2} \Rightarrow f”(0) = -\dfrac{1}{9}\\
  +)\quad f”'(x) = \dfrac{2}{(x+3)^3} \Rightarrow f”'(0) = \dfrac{2}{27}\\
  +)\quad f^{(4)}(x) = – \dfrac{6}{(x+3)^4} \Rightarrow f^{(4)}(0) = – \dfrac{2}{27}\\
  \text{Ta được:}\\
  f(x)\approx \ln3 + \dfrac{x}{3} – \dfrac{x^2}{18} + \dfrac{x^3}{81} – \dfrac{x^4}{324} + o(x^4)
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )