Môn Toán Lớp 12 Giúp mình bài 8 và bài 9 ạ . Mình cảm ơn

Question

Môn Toán Lớp 12 Giúp mình bài 8 và bài 9 ạ . Mình cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-giup-minh-bai-8-va-bai-9-a-minh-cam-on

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-03-23T03:05:47+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T03:06:56+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  8)\\
   + ){\log _{12}}18 = b \Rightarrow \frac{{{{\log }_2}18}}{{{{\log }_2}12}} = b = \frac{{1 + 2{{\log }_2}3}}{{2 + {{\log }_2}3}}\\
   \Rightarrow {\log _2}3 = \frac{{2b – 1}}{{2 – b}}\\
   + ){\log _6}15 = \frac{{{{\log }_2}15}}{{{{\log }_2}6}} = \frac{{{{\log }_2}3 + {{\log }_2}5}}{{{{\log }_2}3 + 1}} = a\\
   \Rightarrow {\log _2}5 = \left( {a – 1} \right){\log _2}3 + a\\
   = \left( {a – 1} \right).\frac{{2b – 1}}{{2 – b}} + a = \frac{{a\left( {b + 1} \right) – 2b + 1}}{{2 – b}}\\
   + ){\log _{25}}24 = \frac{{{{\log }_2}24}}{{{{\log }_2}25}} = \frac{{3 + {{\log }_2}3}}{{2{{\log }_2}5}}\\
   = \frac{{3 + \frac{{2b – 1}}{{2 – b}}}}{{2.\frac{{a\left( {b + 1} \right) – 2b + 1}}{{2 – b}}}} = \frac{{5 – b}}{{2a.\left( {b + 1} \right) – 4b + 2}}\\
  9)\\
   + )\log 5 = a \Rightarrow \log \frac{{10}}{2} = a\\
   \Rightarrow 1 – \log 2 = a\\
   \Rightarrow \log 2 = 1 – a\\
   \Rightarrow {\log _2}5 = \frac{{\log 5}}{{\log 2}} = \frac{a}{{1 – a}}\\
  {\log _2}3 = \frac{{\log 3}}{{\log 2}} = \frac{b}{{1 – a}}\\
   + ){\log _{30}}8 = \frac{{{{\log }_2}8}}{{{{\log }_2}30}} = \frac{3}{{1 + {{\log }_2}3 + {{\log }_2}5}}\\
   = \frac{3}{{1 + \frac{b}{{1 – a}} + \frac{a}{{1 – a}}}}\\
   = \frac{{3\left( {1 – a} \right)}}{{1 – a + b + a}}\\
   = \frac{{3\left( {1 – a} \right)}}{{1 + b}}
  \end{array}$

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )