Môn Toán Lớp 12 Làm giúp em mấy bài này với ạ

Question

Môn Toán Lớp 12 Làm giúp em mấy bài này với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-12-lam-giup-em-may-bai-nay-voi-a

in progress 0
Josephine 1 tuần 2022-05-07T04:23:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T04:24:43+00:00

  Kiểm tra các tiên đề quan trọng của vành:

  $+)\quad \forall (a,b),(m,n),(u,v)\in \Bbb Z\times \Bbb Z$. Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  [(a,b) + (m,n)] + (u,v) = (a+m,b+n) + (u,v)\\
  \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \ = (a+m+u,b+n+v)\\
  \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \ = (a,b) + (m+u,n+v)\\
  \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \ = (a,b) + [(m,n) + (u,v)]
  \end{array}\)

  $\Rightarrow$ Phép $+$ có tính kết hợp

  $+)\quad \forall (a,b)\in \Bbb Z\times \Bbb Z$. Ta có:

  $(a,b) + (0,0) = (a + 0,b+0) = (a,b)$

  $(0,0) + (a,b) = (0+a,0+b) = (a,b)$

  $\Rightarrow (0,0)$ là phần tử trung hòa của phép $+$ trên $\Bbb Z\times \Bbb Z$

  $+)\quad \forall (a,b)\in \Bbb Z\times \Bbb Z$. Ta có:

  $(a,b) + (-a,-b) = (a + (-a),b+(-b)) = (0,0)$

  $(-a,-b) + (a,b) = (-a+a,-b+b) = (0,0)$

  $\Rightarrow (-a,-b)$ là phần tử đối của $(a,b)$ trên $\Bbb Z\times \Bbb Z$

  $+)\quad \forall (a,b),(m,n)\in \Bbb Z\times \Bbb Z$. Ta có:

  $(a,b) + (m,n) = (a+m,b+n) = (m+a,n+b) = (m,n) + (a,b)$

  $\Rightarrow$ Phép $+$ có tính giao hoán

  Do đó $(\Bbb Z \times \Bbb Z,+)$ là một nhóm $Abel$

  $+)\quad \forall (a,b),(m,n),(u,v)\in \Bbb Z\times \Bbb Z$. Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  [(a,b).(m,n)].(u,v) = (am,an + bm + bn).(u,v)\\
  \qquad \qquad \qquad \qquad \quad = (amu, amv + (an + bm + bn)u + (an + bm + bn)v)\\
  (a,b).[(m,n).(u,v)] = (a,b).(mu,mv + nu + nv)\\
  \qquad \qquad \qquad \qquad \quad = (amu, a(mv + nu + nv) + bmu + b(mv + nu + nv))\\
  \qquad \qquad \qquad \qquad \quad = (amu, amv + (an + bm + bn)u + (an + bm + bn)v)\\
  \Rightarrow [(a,b).(m,n)].(u,v) =(a,b).[(m,n).(u,v)] 
  \end{array}\)

  $\Rightarrow$ Phép $.$ có tính chất kết hợp

  Do đó $(\Bbb Z \times \Bbb Z,.)$ là một nửa nhóm

  Vậy $(\Bbb Z \times \Bbb Z,+,.)$ là một vành

  Câu III:

  \(\begin{array}{l}
  a)\quad \overline{34321_5} + \overline{24253_6}\\
  = (2.5^4 + 4.5^3 + 3.5^2 + 2.5 + 1) + (2.6^4 + 4.6^3 + 2.6^2 + 5.6 + 3)\\
  = 2461 + 3561\\
  = 6022\\
  b)\quad \overline{65372_8} \times \overline{425_8}\\
  = (6.8^4 + 5.8^3 + 3.8^2 + 7.8 + 2)\times (4.8^2 + 2.8 + 5)\\
  = 27386\times 277\\
  = 7585922
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )