Môn Toán Lớp 4 1. Nam có 56000 đồng, Nam đã mua sách hết 3/7 số tiền đó. Hỏi Nam mua hết bao nhiêu tiền? 2. Tổng của hai số là 36, tỉ số của hai số

Question

Môn Toán Lớp 4 1. Nam có 56000 đồng, Nam đã mua sách hết 3/7 số tiền đó. Hỏi Nam mua hết bao nhiêu tiền?
2. Tổng của hai số là 36, tỉ số của hai số đó là 1/3 . Vậy hai số đó là:
3. Tính diện tích hình thoi, biết độ dài các đường chéo là 38cm và 47cm
4.Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có diện tích là 10m2, chiều cao là 25dm. Tính độ dài đáy của mảnh đất đó.
5.Anh hơn em 6 tuổi. Tuổi anh bằng tuổi em. Tính tuổi của mỗi người.
6. Tìm số tự nhiên n sao cho: 48/11 x 121/24

in progress 0
25 phút 2022-07-15T01:57:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T01:58:35+00:00

  Đáp án:

  `1`.

  Số tiền Nam đã mua là:

       `56\ 000xx3/7=24\ 000` (đồng).

           Đáp số: `24\ 000` đồng.

  `2`.

  Số thứ nhất: |—-|.           `36`.

  Số thứ hai:  |—-|—-|—-|.

  Tổng số phần bằng nhau là:

        `3+1=4` (phần).

  Giá trị mỗi phần là:

        $36:4=9$.

  Số thứ nhất là:

        `9xx1=9`.

  Số thứ hai là:

        `9xx3=27`.

           Đáp số: Số thứ nhất là `9`.

                          Số thứ hai là `27`.

  `3`.

  Diện tích hình thoi là:

        $38\times47:2=893$ (cm$^2$).

           Đáp số: `893`cm$^2$.

  `4`.

  `10`m$^2=1000$dm$^2$.

  Độ dài đáy mảnh đất là:

       $1000:25=40$ (đề-xi-mét).

            Đáp số: `40` đề-xi-mét.

  `5`.

  Tuổi anh: |—-|—-|—-|—-|—-|.

  Tuổi em:  |—-|—-|—-|.   `6`.

  Hiệu số phần bằng nhau là:

       `5-3=2` (phần).

  Giá trị mỗi phần là:

       $6:2=3$ (tuổi).

  Số tuổi của anh là:

       `3xx5=15` (tuổi).

  Số tuổi của em là:

       `3xx3=9` (tuổi).

            Đáp số: Anh `15` tuổi.

                          Em `9` tuổi.

  `6`.

  `48/11xx121/24<n<100/21:25/126`

  `=>(48xx121)/(11xx24)<n<(100xx126)/(21xx25)`

  `=>22<n<24`

  `=>n=23` 

  Vậy `n=23.`

  0
  2022-07-15T01:59:02+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `1)`

  `text(Nam mua hết số tiền là :)`

  `56000 × 3/7 = 24000` `text((đồng))`

  `text(         Đáp số : 24000 đồng)`

  `2)`

  `text(Số lớn là :)`

  `36 : (1 + 3) . 3 = 27`

  `text(Số bé là :)`

  `36 – 27 = 9 `

  `text(              Đáp số : 27 ; 9)`

  `3)`
  `text(Diện tích hình thoi là :)`

  `38 × 47 : 2 = 893  (cm^2)`

  `text(               Đáp số : 893)` `cm^2`

  `4)`

  `Đổi  10  m^2 =  1000  dm^2`

  `text(Đáy của mảnh đất là :)`

  `1000 : 25 = 40  (m)`

  `text(          Đáp số : 40 m)`

  `5)`

  `text(Tuổi anh là :)`

  `6 : (5 – 3) × 5 = 15` `text((tuổi))`

  `text(Tuổi em là :)`

  `text(15 – 6 = 9 (tuổi))`

  `text(         Đáp số : 15 tuổi ; 9 tuổi)`

  `6)`

  `48/11 × 121/24 < n < 100/21 : 25/126`

  `22 < n < 24`

  `Nên  n = 23`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )