Môn Toán Lớp 4 Bài 1: Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng thứ hai có 37 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 9

Question

Môn Toán Lớp 4 Bài 1:
Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng thứ hai có 37 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?
Bài 2:
Số thứ nhất là 155, số thứ hai là 279. Số thứ ba hơn trung bình cộng của cả 3 số là 26 đơn vị. Tìm số thứ ba.
Bài 3:
Số thứ nhất là 267, số thứ hai là hơn số thứ nhất 32 đơn vị nhưng kém số thứ ba 51 đơn vị. Số thứ tư hơn trung bình cộng của cả 4 số là 8 đơn vị. Tìm số thứ tư?
GIẢI CHI TIẾT Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2022-10-04T13:27:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T13:29:01+00:00

  Bài 1: Thùng thứ nhất có 50 lít dầu, thùng thứ hai có 37 lít dầu. Thùng thứ ba có nhiều hơn trung bình cộng số dầu của cả 3 thùng là 9 lít dầu. Hỏi thùng thứ ba có bao nhiêu lít dầu?

                                         Bài giải

  Thùng thứ ba nhiều hơn trung bình cộng của cả ba thùng là 9 lít.

  Như vậy tổng của thùng thứ nhất và thứ hai cộng thêm 9 lít bằng 2 lần trung bình cộng.

  Hai lần trung bình cộng số dầu cả ba thùng là:

                 50+37+9 = 96 (lít)

  Trung bình cộng số dầu của cả ba thùng là:

                  96 : 2 = 48 (lít)

  Thùng thứ ba có số lít dầu là:

                     48 + 9 = 57 (lít)

                              Đáp số: 57 lít.

  Bài 2: Số thứ nhất là 155, số thứ hai là 279. Số thứ ba hơn trung bình cộng của cả 3 số là 26 đơn vị. Tìm số thứ ba.

                                         Bài giải

  Số thứ ba nhiều hơn trung bình cộng của cả ba số là 26 đơn vị.

  Như vậy tổng của số thứ nhất và số thứ hai cộng thêm 26 đơn vị bằng 2 lần trung bình cộng.

  Hai lần trung bình cộng số đơn vị cả ba là:

                 155+279+26 = 460 (đơn vị)

  Trung bình cộng số đơn vị cả ba là:

                  460 : 2 = 230 (đơn vị)

  Số thứ ba có số lít dầu là:

                     230 + 23 = 256 (đơn vị)

                              Đáp số: 256 đơn vị.

  Bài 3: Số thứ nhất là 267, số thứ hai là hơn số thứ nhất 32 đơn vị nhưng kém số thứ ba 51 đơn vị. Số thứ tư hơn trung bình cộng của cả 4 số là 8 đơn vị. Tìm số thứ tư?

                                             Bài giải

   Số thứ hai là: 267+32=299 (đơn vị)

   Số thứ ba là: 299-51=248 (đơn vị)

  Số thứ tư nhiều hơn trung bình cộng của cả bốn số là 8 đơn vị.

  Như vậy tổng của số thứ nhất, số thứ hai và số thứ ba cộng thêm 8 đơn vị bằng 2 lần trung bình cộng.

  Hai lần trung bình cộng số đơn vị cả bốn là:

                 267+299+248+8 = 822 (đơn vị)

  Trung bình cộng số đơn vị cả bốn là:

                  822 : 3 = 274 (đơn vị)

  Số thứ tư có số đơn vị là:

                   274+8= 282 (đơn vị)

                              Đáp số: 282 đơn vị.

  0
  2022-10-04T13:29:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  Trung bình mỗi thùng có số lít dầu là:

  ( 50 + 37 + 9 ) ÷ 3 = 32 ( l )

  Thùng thứ 3 có số lít dầu là:

  32 + 9 = 41 ( l )

  Đáp số : 41 l dầu

  Bài 2:

  Trung bình cộng của 3 số là:

  ( 155 + 279 + 26 ) ÷ 3 = 153.3333333333333

  số thứ 3 là:

  153.3333333333333+3 = 156.3333333333333

  đáp số:156.3333333333333

  Bài 3:

  Số thứ 2 là:

  267 + 32 = 299

  Số thứ ba là :

  299 – 51 = 248

  trung bình cộng của 4 số là:

  (267+299+248)÷4=203.5

  Số thứ 4 là :

  203.5 + 8 = 211.5

  Đáp số: 211.5

  Xin câu trả lời hay nhất ????

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )