Môn Toán Lớp 4 Cho dãy số chẵn liên tiếp 2,4,6,8,10,-…2468. A)Có bao nhiêu số hạng ? B)Bao nhiêu chữ số?

Question

Môn Toán Lớp 4 Cho dãy số chẵn liên tiếp 2,4,6,8,10,…….2468. A)Có bao nhiêu số hạng ? B)Bao nhiêu chữ số? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 3 phút 2022-08-06T20:19:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-06T20:21:01+00:00

  `a)`

  Dãy số trên có `(2468-2):2+1=1234` số hạng.

  `b)`

  Từ số `2` đến số `8` có `(8-2):2+1=4` số hạng

  Từ số `2` đến số `8` mỗi số có `1` chữ số nên từ `2` đến `8` có `4xx1=4` chữ số.

  Từ số `10` đến số `98` có `(98-10):2+1=45` số hạng 

  Từ số `10` đến số `98` mỗi số có `2` chữ số nên từ `2` đến `8` có `45xx2=90` chữ số.

  Từ số `100` đến số `998` có `(998-100):2+1=450` số hạng

  Từ số `100` đến `998` mỗi số có `3` chữ số nên từ số `100` đến `998` có `450xx3=1350` chữ số.

  Từ số `1000` đến số `2468` có `(2468-1000):2+1=735` số hạng

  Từ số `1000` đến số `2468` mỗi số có `4` chữ số nên từ số `1000` đến `2468` có `735xx4=2940` chữ số.

  Vậy dãy số trên có `4+90+1350+2940=4384` chữ số.

  0
  2022-08-06T20:21:08+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a)Dãy số trên có số số hạng là :

  (2468-2):2+1=1234

  b)Ta chia dãy trên thành 4 nhóm:

  (2;4;6;8)= nhóm (1)

  (10;12;14;…;98)=nhóm (2)

  (100;102;104;…;998)=nhóm (3)

  (1000;1002;1004;…;2468)=nhóm (4)

  Tính như phần a , ta có :

  +)nhóm (1) có 4 số hạng=> cần 4 x1 =4 ( chữ số )

  +)nhóm (2) có 45 số hạng => cần 45×2=90 ( chữ số )

  +)nhóm (3) có 450 số hạng => cần 450×3=1359 ( chữ số )

  +)nhóm (4) có 735 số hạng => cần 735×4 =2940 ( chữ số )

  => cần tất cả : 4+90+1359+2940=4393 ( chữ số )

  Vậy cần tất cả 4393 chữ số

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )