Môn Toán Lớp 4 Tính nhanh ? 12345×17+23×12345+12345+12345×35+12345×24

Question

Môn Toán Lớp 4 Tính nhanh ? 12345×17+23×12345+12345+12345×35+12345×24 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2022-11-09T04:56:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T04:57:51+00:00

  Trả lời:

  12345×17+23×12345+12345+12345×35+12345×24

  =12345×17+23×12345+12345.1+12345×35+12345×24

  =12345 × (17+23+1+35+24)

  =12345 ×100

  =1234500

  0
  2022-11-09T04:57:59+00:00

  Đáp án:

  = 1 234 500.

  Giải thích các bước giải:

     12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

  = 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 x 1 + 12345 x 35 + 12345 x 24

  = 12345 x ( 17 +  23 + 1 + 35 + 24 ) 

  = 12345 x 100

  = 1 234 500

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )