Môn Toán Lớp 5 bài 1: một hộp phấn màu có dạng hình lập phương cạnh 11cm. Hãy tính diện tích mỗi mặt của hộp phấn đó. bài 2: một bác thợ gò một chiếc

Question

Môn Toán Lớp 5 bài 1:
một hộp phấn màu có dạng hình lập phương cạnh 11cm. Hãy tính diện tích mỗi mặt của hộp phấn đó.
bài 2:
một bác thợ gò một chiếc thùng tộn dạng hình hộp chữ nhật không có nắp, chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 4dm. Tính diện tích tôn dùng để gò chiếc thùng đó( phần mép hàn không đáng kể)
bài 3:
một bác thợ gò một chiếc thùng không có nắp, dạng hình lập phương có cạnh 0,8m. Tính diện tôn dùng để gò chiếc thùng đó (phần mép hàn không đáng kể) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 13 phút 2022-07-21T02:57:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T02:59:05+00:00

  Bài 1:

  Diện tích mỗi mặt hộp phấn đó là

  11 x 11 = 121 (m²)

  Đáp số: 121 m²

  Bài 2:

  Diện tích tôn mặt đáy là:

  8 x 6 = 48 (dm²)

  Diện tích hai mặt bên chiều dài là:

  8 x 4 x 2 = 256 (dm²)

  Diện tích hai mặt bên chiều rộng là:

  6 x 4 x 2 = 48 (dm²)

  Diện tích tôn đã dùng đẻ gò chiếc thùng là

  48 + 256 + 48 = 349 (dm²)

  Đáp số: 349 dm²

  Bài 3:

  Diện tích mỗi mặt chiếc thùng là

  0,8 x 0,8 = 0.64 (dm²)

  Diện tích tôn gò chiếc thùng đó là

  0.64 x 3 = 1.92 (dm²)

  Đáp số: 1.92 dm²

  0
  2022-07-21T02:59:10+00:00

  Bài 1:

  Diện tích mỗi mặt của hộp phấn đó là: 11 × 11 = 121 (cm²)

  Đáp số: 121 cm²

  Bài 2:

  Chu vi mặt đáy thùng tôn là: (8 + 6) × 2 = 28 (dm)

  Diện tích xung quanh thùng tôn là: 28 × 4 = 112 (dm²)

  Diện tích 1 mặt đáy của thùng tôn là: 8 × 6 = 48 (dm²)

  Diện tích tôn dùng để làm thùng là: 48 + 112 = 160 (dm²)

  Đáp số: 160 dm²

  Bài 3:

  Diện tích tôn dùng để gò chiếc thùng đó là: 0,8 × 0,8 × 5 = 3,2 (m²)

  Đáp số: 3,2 m²

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )