Môn Toán Lớp 5 Bài 2: Số? 2,14 km = ……hm 0,786 m =……cm 1,34 dm= …..cm 0,26 m= …cm 0,03 hm= ….m 0

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 2: Số?
2,14 km = ……hm 0,786 m =……cm 1,34 dm= …..cm 0,26 m= …cm
0,03 hm= ….m 0,078 dam = ….dm 0,139 m =…..mm 0,005m =….mm
Bài 3: Số?
a. Đổi về đề – xi – mét: 1dm 6mm; 5dm 9 cm; 35cm; 45mm ; 234 cm; 432mm
b. Đổi về mét: 23m 46cm ; 5m 7dm; 76cm; 2m 13mm; 367dm; 5762 mm
c. Đổi về ki- lô – mét: 2km 16dam; 5km242m; 46dam; 9m; 645 dam; 470 hm
d. Đổi về đề – ca – mét: 9dam 9m; 12 dam 5dm; 235cm; 29m; 423m; 287 dm
Gấp gấp gấp!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 10 phút 2022-07-05T03:47:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Toán Lớp 5 Bài 2: Số? 2,14 km = ……hm 0,786 m =……cm 1,34 dm= …..cm 0,26 m= …cm 0,03 hm= ….m 0

Question

Môn Toán Lớp 5 Bài 2: Số?
2,14 km = ……hm 0,786 m =……cm 1,34 dm= …..cm 0,26 m= …cm
0,03 hm= ….m 0,078 dam = ….dm 0,139 m =…..mm 0,005m =….mm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 4 giờ 2022-07-05T00:10:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T00:11:50+00:00

  2,14 km = 21,4hm

  0,786 m =78,6cm

  1,34 dm= 13,4cm

  0,26 m= 26cm

  0,03 hm= 3m

  0,078 dam = 7,8dm

  0,139 m =139mm

  0,005m =5mm

  0
  2022-07-05T00:11:53+00:00

  Giải thích các bước giải:

  2,14 km = 21,4 hm

  1,34 dm=13,4 cm

  0,03 hm= 3 m

  0,139 m =139 mm

  0,786 m =  78,6 cm

  0,26 m= 26 cm

  0,078 dam = 7,8 dm

  0,005m = 5 mm

  chúc bạn học tốt môn toán

  # làm bài luôn đúng 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )