Môn Toán Lớp 5 Một thửa ruộng hình thang có tỉ số hai đáy là 3/5 hiệu hai đáy là 12 m chiều cao là 15 m số thóc thu hoạch trên thửa ruộng tính ra là 6

Question

Môn Toán Lớp 5 Một thửa ruộng hình thang có tỉ số hai đáy là 3/5 hiệu hai đáy là 12 m chiều cao là 15 m số thóc thu hoạch trên thửa ruộng tính ra là 6,3 tấn trên một ha hỏi năm nay thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa trên thửa ruộng đó Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eliza 2 tuần 2022-09-23T08:19:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T08:20:55+00:00

  đáy bé của thửa ruộng là:

  12:(5-3)*3=18(m)

  đáy lớn của thửa ruộng là:

  12+18=30(m)

  diện tích thửa ruộng là:

  (30+18)*15:2=360(m2)

  đổi 360 m2=0,036 ha

   cả thửa ruộng thu là:

  0,036:1*6,3=0,2268 (tấn)

  đổi :0,2268tấn=2,268 tạ

  Đ/S:2,268 tạ thóc

  0
  2022-09-23T08:21:28+00:00

  Chữ mình rất ngóay. Nếu bạn không đọc được thì thông cảm cho mình nhé!
  mon-toan-lop-5-mot-thua-ruong-hinh-thang-co-ti-so-hai-day-la-3-5-hieu-hai-day-la-12-m-chieu-cao

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )