Môn Toán Lớp 5 Quy đồng 2/3 và 4/15 , 5/6 và 13/8, 4/15 và 5/72 Giải hộ mik ba câu này

Question

Môn Toán Lớp 5 Quy đồng 2/3 và 4/15 , 5/6 và 13/8, 4/15 và 5/72
Giải hộ mik ba câu này Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 8 tháng 2022-09-01T19:06:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T19:07:26+00:00

  `2/3` và `4/15` `MSC:15`

  `2/3=(2xx5)/(3xx5)=10/15`

  Ta có `10/15` và `4/15`

  `5/6` và `3/8` `MSC:24`

  `5/6=(5xx4)/(6xx4)=20/24`

  `3/8=(3xx3)/(8xx3)=9/24`

  Ta có `20/24` và `9/24` `MSC:360`

  `4/15` và `5/72`

  `4/15=(4xx24)/(15xx24)=96/360`

  `5/72=(5xx5)/(72xx5)=25/360`

  Ta có `96/360` và `25/360`

   

  0
  2022-09-01T19:08:20+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `1) 2/3 và 4/15` ( Mẫu số chung là 15)

  `2/3 =` $\dfrac{2×5}{3×5}$ `= 10/15`

  Vậy quy đồng 2 phân số `2/3 ; 4/15 `ta được `10/15 và 4/15`

  `2) 5/6 và 13/8 ( MSC 24)`

  `5/6 =` $\dfrac{5×4}{6×4}$ `= 20/24`

  `13/8 =` $\dfrac{13×3}{8×3}$ `= 39/24`

  Vậy quy đồng hai phân số `5/6 và 3/18` ta được `20/24 và 39/24`

  `3) 4/15 và 5/72`

  `4/15 =` $\dfrac{4×24}{15×24}$ `= 96/360`

  `5/72 =` $\dfrac{5×5}{72×5}$ `= 25/360`

  Vậy quy đồng hai phân số `4/15 và 5/72` ta được` 96/360 và 25/360`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )