Môn Toán Lớp 5 tìm số tự nhiên x , biết : a) x/9 = 5/3 b) 17/x = 85/105 c) 6/8 = 15/x d) x/8 + 2/3 = 7/6

Question

Môn Toán Lớp 5 tìm số tự nhiên x , biết :
a) x/9 = 5/3 b) 17/x = 85/105 c) 6/8 = 15/x d) x/8 + 2/3 = 7/6 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
19 phút 2022-09-17T19:17:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-17T19:18:30+00:00

  Đáp án:

  $\\a)x=15\\b)x=21\\c)x=20\\d)x=4$

  Giải thích các bước giải:

  `a)x/9=5/3`

  `\qquad x/9=15/9`

  `\qquad x=15`

  Vậy `x=15.`

  `b)17/x=85/105`

  `\qquad 17/x=17/21`

  `\qquad x=21`

  Vậy `x=21.`

  `c)6/8=15/x`

  `\qquad 3/4=15/x`

  `\qquad 15/20=15/x`

  `\qquad x=20`

  Vậy `x=20.`

  `d)x/8+2/3=7/6`

  `\qquad x/8=7/6-2/3`

  `\qquad x/8=7/6-4/6=3/6`

  `\qquad x/8=1/2`

  `\qquad x/8=4/8`

  `\qquad x=4`

  Vậy `x=4.`

  0
  2022-09-17T19:18:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)$\frac{x}{9}$ =$\frac{5}{3}$ 

  =>$\frac{x}{9}$=$\frac{5 x 3}{3 x 3}$ 

  =>$\frac{x}{9}$=$\frac{15}{9}$

  => x=15

  b) $\frac{17}{x}$=$\frac{85}{105}$

  =>$\frac{17}{x}$=$\frac{85 : 5}{105 : 5}$

  => $\frac{17}{x}$=$\frac{17}{21}$

  => x=21

  c) $\frac{6}{8}$=$\frac{15}{x}$

  => $\frac{6 : 2}{8 : 2}$=$\frac{15}{x}$

  =>$\frac{3}{4}$=$\frac{15}{x}$

  =>$\frac{3 x 5}{4 x 5}$=$\frac{15}{x}$

  =>$\frac{15}{20}$=$\frac{15}{x}$

  => x=20

  d) $\frac{x}{8}$+$\frac{2}{3}$=$\frac{7}{6}$

  => $\frac{x}{8}$=$\frac{7}{6}$-$\frac{2}{3}$

  => $\frac{x}{8}$= $\frac{1}{2}$

  => $\frac{x}{8}$= $\frac{1 x 4}{2 x 4}$

  => $\frac{x}{8}$= $\frac{4}{8}$

  =>x= 4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )