Môn Toán Lớp 6 10.) Tìm số tự nhiên x thỏa mãn: a) 24:x; 36:x; 160:x và x lớn nhất; b) 64:x; 48:x; 88:x và x lớn nhất; c) 70:x; 84:x và x>8; d) 150:x;

Question

Môn Toán Lớp 6 10.) Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:
a) 24:x; 36:x; 160:x và x lớn nhất;
b) 64:x; 48:x; 88:x và x lớn nhất;
c) 70:x; 84:x và x>8;
d) 150:x; 84:x; 30:x và 0mon-toan-lop-6-10-tim-so-tu-nhien-thoa-man-a-24-36-160-va-lon-nhat-b-64-48-88-va-lon-nhat-c-70-8

in progress 0
Audrey 8 tháng 2022-01-13T17:17:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. 10.

  a, số 4 vì các số 24, 36, 160 đều chia hết cho 4

  b, số 8 vì 64, 48, 88 đều chia hết cho 8

  c, số 14 vì 70 và 84 đều chia hết chho 14

  d, số 6 vì 150, 84 và 30 đều chia hết cho 6 và >0 và <16

   11.

  Có thể chia thành 9 tổ mỗi tổ 13 bạn và dư 6 bạn nam vì 195 và 117 chia hết cho 13

  0
  2022-01-13T17:19:23+00:00

  10.

  a) Ta có : 24:x; 36:x; 160:x và x lớn nhất

  ⇒x là ƯCLN ( 24;36;160)

  24=2³.3

  36=2².3²

  160=2^5.5

  UCLN (24;36;160)=2^2=4

  b) Ta có : 64:x; 48:x; 88:x và x lớn nhất

  ⇒ x là UCLN (64;48;88)

  64=2^6

  48=2^4.3

  88=2³.11

  UCLN (64;48;88)=2^3=8

  c) Ta có : 70:x; 84:x và x>8

  ⇒x ∈ UC (70;84)

  70=2.5.7

  84=2².3.7

  UCLN (70;84)=2.7=14

  Vậy UC (70;84)=U (14)={1;2;7;14}

  Mà x>8

  x ∈ {14}

  d) Ta có : 150:x; 84:x; 30:x và 0<x<16

  ⇒ x ∈ UC{150;84;30}

  150=2.3.5²

  84=2².3.7

  30=2.3.5

  UCLN (150;84;30)=2.3=6

  UC (150;84;30)=U (6)={1;2;3;6}

  Mà 0<x<16

  ⇒ x ∈ {1;2;3;6}

  11.

  Gọi số tổ chia được nhiều nhất là a , a ∈ N*

  Ta có : 195 chia hết cho a , 117 chia hết cho a , a lớn nhất .

  ⇒ a là UCLN (195;117)

  195=3.5.13

  117=3².13

  UCLN (195;117)=3.13=39 ⇒ a=39

  Vậy số tổ chia được nhiều nhất là 39 tổ .

  Khi đó mỗi tổ sẽ có : 195:39=5(nam)

                                     117:39=3(nữ)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )