Môn Toán Lớp 6 bài 1:1)Số học sinh khối 6 của một trường THCS là số có ba chữ số nhỏ hơn 300. Mỗi lần xếp thành 3 hàng, 7 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Tí

Question

Môn Toán Lớp 6 bài 1:1)Số học sinh khối 6 của một trường THCS là số có ba chữ số nhỏ hơn 300. Mỗi lần xếp thành 3 hàng, 7 hàng, 10 hàng đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS đó.
2) Một trường học có số học sinh trong khoảng từ 300 đến 400 học sinh. Biết số học sinh khi xếp 18, 12,
20 hàng đều dư 9 học sinh. Tìm số học sinh của trường đó.
3) Số học sinh của lớp 6A có không quá 50 em. Khi xếp 2 hàng thì thừa 1 em, xếp 3 hàng thì thừa 2 em,
xếp 7 hàng thì thừa 6 em. Tính số học sinh của lớp 6A. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 11 phút 2022-07-25T14:17:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T14:18:42+00:00

    Gửi bạn !

     Nếu có j chưa hiểu thì hỏi ek

   

  mon-toan-lop-6-bai-1-1-so-hoc-sinh-khoi-6-cua-mot-truong-thcs-la-so-co-ba-chu-so-nho-hon-300-moi

  0
  2022-07-25T14:19:01+00:00

  `text{Đáp án + Giải thích các bước giải:}`

  `text{Bài 1: }`

  `text{1)}`

  `text{Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là a (a ∈ N*; a < 300).}`

  `text{Theo đề bài ta có: a + 1 ⋮ 2 , a + 1 ⋮ 3 , a + 1 ⋮ 4 , a + 1 ⋮ 5; a ⋮ 7}`

  `text{Do đó: a + 1 là BC ( 2 ; 3 ; 4 ; 5 )}`

  `text{BCNN ( 2 ; 3 ; 4 ; 5 ) = 60}`

  `text{BC ( 2 ; 3 ; 4 ; 5 ) = B (60) = { 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; … }}`

  `text{⇒ a + 1 ∈ { 60; 120; 180; 240; 300; 360; … }}`

  `text{Vì a ∈ N* nên a ∈ { 59; 119; 179; 239; 299; 359; … }}`

  `text{Vì a < 300 nên a ∈ { 59; 119; 179; 239; 299 }}`

  `text{Mà a ⋮ 7 nên a = 119.}`

  `text{Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 119 học sinh.}`

  `text{2) }`

  `text{ta có : }`

  `text{x – 9 = BC(12,18,20)}`

  `text{18 = 2 . 3^3 }`

  `text{12 = 2^2 . 3 }`

  `text{20 = 2^2 . 5 }`

  `text{BCNN(12,18,20) = 2^2 . 3^2 . 5 = 180 }`

  `text{BC(12,18,20) = { 0 ; 180 ; 360 ; 540; …….. }}`

  `text{x = { 9 ; 189 ; 369 ; 549 ; ………}}`

  `text{số bằng x mà thỏa mãn các điều kiện trên là : 369 }`

  `text{vậy số học sinh là 369 học sinh}`

  `text{3)}`

  `text{Gọi số học sinh lớp 6A là a (học sinh, a ∈ N)}`

  `text{Theo bài ra ta có:}`

  `text{a : 2 (dư 1) => (a + 1)⋮2}`

  `text{a : 3 (dư 2) => (a + 1)⋮3}`

  `text{a : 7 (dư 6) => (a + 1)⋮7}`

  `text{Và a ≤ 50}`

  `text{=> a + 1 ∈ BC(2,3,4) và a + 1 ≤ 51 (1)}`

  `text{Ta có: 2 = 2 ; 3 = 3 ; 7 = 7}`

  `text{=> BCNN(2,3,4) = 2.3.7 = 42}`

  `text{=> BC (2,3,4) = B(42) = {0; 42; 84; …} (2)}`

  `text{Từ (1) và (2) => a + 1 = 42}`

  `text{=> a = 42 – 1}`

  `text{=> a = 41}`

  `text{Vậy lớp 6A có 41 học sinh}`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )