Môn Toán Lớp 6 Câu 1 :tìm tập hợp các số có 2 chữ số a) là ước của 132 b) là bội của 12 Câu 2:tìm số tự nhiên a biết: 105chia hết cho a và lớn hơn ho

Question

Môn Toán Lớp 6 Câu 1 :tìm tập hợp các số có 2 chữ số
a) là ước của 132
b) là bội của 12
Câu 2:tìm số tự nhiên a biết:
105chia hết cho a và lớn hơn hoặc bằng 16
Câu 3:
a)12 chia hết n-1
b)n+5 chia hết cho n+2
c)2n+3chia hết n-2
d)3n+1chia hết 11-2n
Câu 4:tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 6 ước Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 2 ngày 2022-01-14T19:42:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T19:44:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1: Tìm tập hợp các số có 2 chữ số

  a)  Ứơc của 132

  Ư(132) = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 11 ; 12 ; 22 ; 33 ; 44 ; 66 ; 132 }

  b) Bội của 12

  B(12) = { 12 ; 24 ; 36 ; 48 ; 60 ; 72 ; 84 ; 96 ; … }

  Câu 2: Tìm số tự nhiên a biết: 105 chia hết cho a và lớn hơn hoặc bằng 16

  Ta có 105 chia hết cho a nên a ∈ Ư(105)

  Ư(105) = { 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 15 ; 21 ; 35 ; 105 }

  Vì a≤16 nên a = { 21 ; 35 ; 105 }

  Nên a = { 21 ; 35 ; 105 }

  0
  2022-01-14T19:44:47+00:00

  Câu 1 :tìm tập hợp các số có 2 chữ số

  a) là ước của 132

  ={11;12;22;33;44;66}

  b) là bội của 12

  ={12;24;36;48;60;72;84;96}

  Câu 2:tìm số tự nhiên a biết: 105 chia hết cho a và lớn hơn hoặc bằng 16

  =ta có 105:a

  =>a∈Ư (105)={1;3;5;7;15;21;35;105}

  vì a≤16 nên a ∈ {21;35;105}

  vậy a ∈ {21;35;105}

  Câu 3:tìm n biết

  a)12 chia hết n-1

  vì 12 chia hết n-1

  =>n-1∈{1;2;3;4;6;12}

  =>n∈{0;1;2;3;5;11}

  vậy n∈{0;1;2;3;5;11}

  c/c)2n+3chia hết n-2

  2n + 3 chia hết cho n – 2

  Do n – 2 chia hết cho n – 2

  ⇒ 2(n – 2) chia hết cho n – 2

  ⇒ 2n – 4 chia hết cho n – 2

  mà 2n + 3 chia hết cho n – 2

  ⇒ 2n + 3 – (2n – 4) chia hết cho n – 2

  ⇒ 2n + 3 – 2n + 4 chia hết cho n – 2

  ⇒ 7 chia hết cho n – 2

  ⇒ n – 2 ∈ Ư(7) = {-1; -7; 1; 7}

  Ta có bảng sau:

  n – 2     -7        -1       1        7

    n         -5        1       3         9

  Vậy n ∈ {-5; 1; 3; 9}

  d)3n+1chia hết 11-2n

  ta có 3n+1 chia hết cho 11-2n

  => 2.(3n+1) chia hết cho 11+2n

  => 6n + 2 chia hết cho 11+2n

  Ta có : 3.(11 + 2n) chia hết cho 11+ 2n

       => 33 + 6n chia hết cho 11+ 2n

       => 33 + 6n – (6n + 2 ) chia hết cho 11+ 2n

       => 31 chia hết cho 11+ 2n

       => 11+ 2n ∈ Ư(31)

       => 11 + 2n ∈ { -1;1;-31;31 }

       => 2n ∈ { -12; -10; -42;20}

       => n ∈ { -6 ; -5 ; -21 ; 10 )

  Vậy : n ∈ { -6 ; -5 ; -21 ; 10 )

  Câu 4:tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 6 ước

  Viết A dưới dạng phân tích ra thừa số nguyên tố

  A = a^m;

  Số các ước của A sẽ là (m + 1)(n + 1)(t + 1)…

  Ta có 6 = 6.1  hoặc 6 = 2.3

  –  Trường hợp A chỉ có một số nguyên tố dạng A =  thì

     m+1=6⇒m=5⇒A=a^5

  Vì A là số nhỏ nhất hay a = 2. Suy ra

    A=a^5=2^5⇒A=32

  –  Trương hợp A có hai thừa số nguyên tố A = 

  Ta có

  m+1=3⇒m=2

  n+1=2⇒n=1

  Và A = 

  Để có số A nhỏ nhất ta chọn các số nguyên tố nhỏ nhất là a = 2, b = 3

  Vậy A =  hay A = 12

  Xét 2 trường hợp trên ta thấy số tự nhiên nhỏ nhất có 6 ước là 12

  lưu ý ^ có nghĩa là mũ

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )