Môn Toán Lớp 6 Câu 2: Tìm x biết: a) 12 + (5 + x) = 20 b) 175 + (30 – x) = 200 c) 10 + 2x = 45 : 43 d) 10x + 22.5 = 102

Question

Môn Toán Lớp 6 Câu 2: Tìm x biết:
a) 12 + (5 + x) = 20
b) 175 + (30 – x) = 200
c) 10 + 2x = 45 : 43
d) 10x + 22.5 = 102 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 4 tháng 2022-08-12T16:10:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T16:12:40+00:00

  a. 12+ (5+x) = 20

  5+x = 20 -12

  5+ x = 8

  x= 8-5

  x=3

  B. 175 + (30-x) =200

  30+x = 200-125

  30+x =25

  x=25-30

  x= -5

  c. 10 +2x =45:43

  10x +2x = 45/43

  2x = -385/43

  x= -386/56

  d. 10x + 22.5 =102

  10????+110 = 102

  10x= -8

  c= -8/10

  0
  2022-08-12T16:12:50+00:00

  `a, 12 + (5 + x) = 20`

  $\Rightarrow$ `(5 + x) = 20 – 12`

  $\Rightarrow$ `5 + x = 8`

  $\Rightarrow$ `x = 8 – 5`

  $\Rightarrow$ `x = 3`

  $\text{Vậy}$ `x = 3`

  ______________________

  `b, 175 + (30 – x) = 200`

  $\Rightarrow$ `(30 – x) = 200 – 175`

  $\Rightarrow$ `30 – x = 25`

  $\Rightarrow$ `x = 30 – 25`

  $\Rightarrow$ `x = 5`

  $\text{Vậy}$ `x = 5`

  _____________________

  `c, 10 + 2x = 45 : 43`

  $\Rightarrow$ `10 + 2x = 45/43`

  $\Rightarrow$ `2x = 45/43 – 10`

  $\Rightarrow$ `2x = -385/43`

  $\Rightarrow$ `x = -385/43 : 2`

  $\Rightarrow$ `x = -385/86`

  $\text{Vậy}$ `x = -385/86`

  _______________________

  `d, 10x + 22 . 5 = 102`

  $\Rightarrow$ `10 x + 110 = 102`

  $\Rightarrow$ `10x = 102 – 110`

  $\Rightarrow$ `10x = -8`

  $\Rightarrow$ `x = -8 : 10`

  $\Rightarrow$ `x = -4/5`

  $\text{Vậy}$ `x = -4/5`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )