Môn Toán Lớp 6 Cho phân số A=n+1 phần n-2 a,Tìm n∈Z để A là phân số b,Tìm n∈Z để A có giá trị nguyên c,Tìm n∈Z để A có giá trị nguyên lớn nhất

Question

Môn Toán Lớp 6 Cho phân số A=n+1 phần n-2
a,Tìm n∈Z để A là phân số
b,Tìm n∈Z để A có giá trị nguyên
c,Tìm n∈Z để A có giá trị nguyên lớn nhất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ruby 9 tháng 2022-08-12T20:26:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T20:28:13+00:00

  Đáp án:

  ._. 

  Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `A` là phân số `<=> n-2 ne 0`

  `=> n ne 2`

   `b)`

  `A` có giá trị nguyên `<=> n+1 vdots n-2`

  `=> n-2+3 vdots n-2`

  `=> 3 vdots n-2`

  `=> n-2 in Ư(3)={-3;-1;1;3}`

  `=> n in {-1;1;3;5}`

  `c)`

  `A=(n+1)/(n-2)=(n-2+3)/(n-2)=1+3/(n-2)`

  `A` lớn nhất `<=> 3/(n-2)` lớn nhất

  `<=> n-2` nhỏ nhất

  `=> n-2` là số nguyên dương nhỏ nhất 

  `=> n-2=1`

  `=> n=3`

  `=> A=1+3/(3-2)=4`

  Vậy `A_(max)=4` khi và chỉ khi `n=3`

  0
  2022-08-12T20:28:53+00:00

  a/ $A$ là phân số

  $→n-2\ne 0$

  $→n\ne 2$

  b/ $A=\dfrac{n+1}{n-2}=\dfrac{n-2+3}{n-2}=1+\dfrac{3}{n+2}∈\mathbb Z$

  $→3\vdots n+2$

  $→n+2\in Ư(3)=\{±1;±3\}$

  $→$ Bảng

  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline n-2&1&-1&3&-3\\\hline n&3&1&5&-1\\\hline\quad&tm&tm&tm&tm\\\hline\end{array}$

  c/ $A$ có giá trị nguyên lớn nhât

  $→A=4$

  $→1+\dfrac{3}{n+2}=4$

  $→\dfrac{3}{n+2}=3$

  $→3n+6=3$

  $→3n=-3$

  $→n=-1$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )