Môn Toán Lớp 6 chứng minh các công thức sau a)(a+b)^2=a^2+2ab+b^2 b)(a-b)^2+a^2-2ab+b^2 c)(a-b).(a+b)=a^2-b^2

Question

Môn Toán Lớp 6 chứng minh các công thức sau
a)(a+b)^2=a^2+2ab+b^2
b)(a-b)^2+a^2-2ab+b^2
c)(a-b).(a+b)=a^2-b^2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 8 tháng 2022-09-01T15:42:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T15:44:19+00:00

  a)(a+b)²=a²+2ab+b²

  Xét VP: a²+2ab+b² = a² +ab +ab +b²

                                 = a.(a+b) +b.(a+b)

                                 = (a+b).(a+b)

                                 = (a+b)² = VT

  ⇒ ĐPCM

  b)(a-b)²= a²-2ab+b²

  Xét VP: a²-2ab+b² = a² -ab -ab +b²

                                = a(a-b) -b.(a-b)

                                = (a-b).(a-b)

                                = (a-b)² = VT

  ⇒ ĐPCM

  c)(a-b).(a+b)=a²-b²

  Xét VT: (a-b).(a+b) = a² +ab -ab -b²

                                 = a² -b² + (ab-ab)

                                 = a² -b² + 0

                                 = a² -b² = VP

  ⇒ ĐPCM

   

  0
  2022-09-01T15:44:26+00:00

  Lời giải:

  a.$(a+b)^2=(a+b).(a+b)=a^2+ab+ab+b^2=a^2+2ab+b^2(đpcm)$

  b.$(a-b)^2=(a-b).(a-b)=a^2-ab-ab+b^2=a^2-2ab+b^2(đpcm)$

  c.$(a-b).(a+b)=a^2+ab-ab-b^2=a^2-b^2(đpcm)$

  (Ghi chú:đpcm(điều phải chứng minh))

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )