Môn Toán Lớp 6 Giúp e vs ạ E đang cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 6 Giúp e vs ạ
E đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giup-e-vs-a-e-dang-can-gap

in progress 0
Quinn 3 ngày 2022-05-09T10:16:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-09T10:17:59+00:00

  a)x+(-134)=34

  x=34-(-134)

  x=168

  Vậy x=168

  b)x+156=-32

  x=(-32)-156

  x=-188

  Vậy x=-188

  c)(-12)+x+(-98)=14

  x+(-98)=14-(-12)

  x+(-98)=26

  x=26-(-98)

  x=124

  Vậy x=124

  d)97+(-197)+x=-36

  -100+x=-36

  x=(-36)-(-100)

  x=64

  Vậy x=64

  #21kamehameha

  0
  2022-05-09T10:18:26+00:00

  Trả lời:

  Giải thích:

  a) x + (-134) = 34 

      x               = 34 – ( -134 )

      x               = 168

  b) x + 156 = -32$

      x           = (-32) – 156 

      x           = – 188

  c) (-12) + x + (-98) = 14 

      (-12) + x             = 14 – (-98)

      (-12) + x             = -112

                  x             = (-112) – (-12)

                  x             = -100

  d) 97 + (-197) + x = -36

      -100            + x = -36

                             x = (-36) – (-100)

                             x = 64

  Đáp án: 

  a) 168 

  b) -188

  c) -100

  d) 64

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )