Môn Toán Lớp 6 Giúp em bài 6 thôi nhé ko bài 5 , bài 6 làm câu 1,2,3,4,5 thôi nhá

Question

Môn Toán Lớp 6 Giúp em bài 6 thôi nhé ko bài 5 , bài 6 làm câu 1,2,3,4,5 thôi nhá Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giup-em-bai-6-thoi-nhe-ko-bai-5-bai-6-lam-cau-1-2-3-4-5-thoi-nha

in progress 0
Iris 4 ngày 2022-05-09T13:23:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T13:24:21+00:00

  Bài 6:

  `1) x + 345 = 69`

    `x = 69 – 345`

    `x = -276`

  Vậy `x = -276`

  `2) x – 345 – 69 = -12`

     `x – (345 + 69) = -12`

     `x – 414 = -12`

     `x = -12 + 414`

     `x = 402`

  Vậy `x = 402`

  `3) 20 – 2x = -64`

    `2x = 20 – (-64)`

    `2x = 20 + 64`

    `2x = 84`

    `x = 84 : 2`

    `x = 42`

  Vậy `x = 42`

  `4) (5x – 10) · (6x + 12) = 0` 

  Ta có:

  TH1: `5x – 10 = 0`

          `5x = 10`

          `x = 10 : 5`

          `x = 2`

  TH2: `6x + 12 = 0`

          `6x = -12`

          `x = -12 : 6`

          `x = -2`

  Vậy `x = 2` hoặc `x = -2`

  `5) -3x + 75 = -54`

    `-3x = -54 – 75`

    `-3x = -54 + (-75)`

    `-3x = -129`

    `x = -129 : (-3)`

    `x = 43`

  Vậy `x = 43`

  0
  2022-05-09T13:25:06+00:00

  `1) x + 345 = 69`

                 `x = 69 – 345`

                 `x = -276`

  Vậy `x = -276`

  _________________________

  `2) x – 345 – 69 = -12`

      `x – 345 = -12 + 69`

      `x – 345 = 57`

               `x = 57 + 345`

               `x = 402`

  Vậy `x = 402`

  ___________________________

  `3) 20 – 2x = -64`

             `2x = 20 – (-64) = 20 + 64`

             `2x = 84`

               `x = 84 : 2`

               `x = 42`

  Vậy `x = 42`

  __________________________

  `4) (5x – 10) . (6x + 12) = 0`

  $\left[\begin{matrix} 5x-10=0\\ 6x+12=0\end{matrix}\right.$

  $\left[\begin{matrix} 5x=0 + 10\\ 6x = 0 -12\end{matrix}\right.$

  $\left[\begin{matrix} 5x = 10\\ 6x = -12\end{matrix}\right.$

  $\left[\begin{matrix} x = 10 : 5\\ x=-12 : 6\end{matrix}\right.$

  $\left[\begin{matrix} x=2\\ x=-2\end{matrix}\right.$

  Vậy `x = 2 ; x = -2`

  _______________________________

  `5) -3x + 75 = -54`

  `-3x = -54 – 75`

  `-3x = -129`

     `x = -129 : (-3)`

     `x = 43`

  Vậy `x = 43`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )