Môn Toán Lớp 6 Giúp mik vs mik cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 6 Giúp mik vs mik cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-giup-mik-vs-mik-can-gap

in progress 0
Amaya 1 tuần 2022-05-07T08:31:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T08:32:23+00:00

  câu 3) `105 : 3 – ( – 75 : 3) – ( 12 + 11).|-3|

  `= 35 + 25 – 23 . 3`

  `= 35 + 25 – 69`

  `= 60 – 69`

  `=-9`

  ⇒ Chọn đáp án  C

  Câu 4) Hình gồm các điểm cách O  một khoảng 3 cm là hình tròn tâm O có bán kính là 3cm 

  ⇒ Chọn đáp án B

  câu 5) `-3 1/4`= `\frac{-3.4+1}{4}` = `-13/4`

  ⇒ Chọn đáp án C

  Câu 6) Phân số bằng `-3/5` là `-9/15` 

  Vì  `\frac{-3.3}{5.3}`  = `-9/15`

  ⇒ Chọn đáp án  A

  Câu 7)

  Tổng số học sinh = `21 : 3/5 = 35` ( học sinh)

  ⇒ Chọn đáp án D

  Câu 8

  Vì `\hat{AOB}` và `\hat{BOC}` là 2 góc phụ nhau 

  nên  `\hat{AOB}` + `\hat{BOC}`  = `90^0`

          `60^0       +  `\hat{BOC}`  = `90^0`

                                `\hat{BOC}`  = `90^0` – `60^0`

                                `\hat{BOC}`  = `30^0`

  ⇒ Vì `\hat{BOC}`  . 2 = `\hat{AOB}` ( `30^0 . 2 = 60^0`) nên chọn đáp án B

  Câu 9 Trong các cách viết sau . Phân số `-4/7`

   cho ta phân số . Vì phân số `-4/7` có tử là số nguyên và mẫu khác 0

  ⇒ Chọn đáp án A

  0
  2022-05-07T08:32:33+00:00

  Đáp án:

  $\\$

  Câu `3`

  `-> C`

  giải thích :

  `105 ÷ 3 – (-75 ÷ 3) – (12 + 11) × |-3|`

  `= 35 – (-25) – 23 × 3`

  `= 35 + 25 – 69`

  `= 60 – 69`

  `= -9`

  $\\$

  Câu `4`

  `-> B`

  giải thích :

  Hình gồng các điểm cách `O` 1 khoảng `3cm`

  `->` Là hình tròn tâm `O` có bán kính `3cm`

  $\\$

  Câu `5`

  `-> C`

  giải thích :

  `-3 1/4 = – (3×4+1)/4 = -13/4`

  $\\$

  Câu `6`

  `-> A`

  giải thích :

  `(-9)/15 = (-9÷3)/(15÷3) = (-3)/5`

  bằng với phân số `3/(-5)`

  $\\$

  Câu `7`

  `->D`

  giải thích :

  Tổng số học sinh lớp `6A` là :

  `21 ÷ 3/5 = 35` (học sinh)

  $\\$

  Câu `8`

  `-> B`

  giải thích :

  Vì `hat{AOB}` và `hat{BOC}` là 2 góc phụ nhau

  `-> hat{AOB} + hat{BOC} = 90^o`

  `-> hat{BOC} = 90^o – hat{AOB}`

  `-> hat{BOC} = 90^o – 60^o`

  `-> hat{BOC} =30^o`

  Có : `hat{AOB} = 2 hat{BOC}`

  `-> 60^o =2 .30^o`

  `-> 60^o = 60^o` (Luôn đúng)

  `-> hat{AOB} = 2 hat{BOC}`

  $\\$

  Câu `9`

  `-> A`

  giải thích :

  `a/b` là phân số khi : `a ∈ ZZ, b \ne 0`

  `-> (-4)/7` là phân số vì đã thỏa mãn `-4 ∈ ZZ, 7 \ne 0`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )