Môn Toán Lớp 6 Mấy bạn giúp mình 2 câu này nhé.

Question

Môn Toán Lớp 6 Mấy bạn giúp mình 2 câu này nhé. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-6-may-ban-giup-minh-2-cau-nay-nhe

in progress 0
Jade 7 tháng 2022-05-08T10:24:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T10:25:58+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  `a) 10.7^2-10.5+42`

  `=10.49-10.5+42`

  `=10(49-5)+42`

  `=10.44+42`

  `=440+42`

  `=482`

  `b)[5^15(18+7)]:5^17`

  `=5^15 . 25 : 5^17`

  `=5^15 . 5^2 :5^17`

  `=5^0`

  `=1`

  Bài 2:

  `a) 570-(6x+70)=440`

  `6x+70=570-440=130`

  `6x=130-70=60`

  `x=60:6=10`

  `b) 2^x+1 . 2^x -24=1000`

  `2^x+1+x=1000+24=1024`

  `2^2x+1=2^10`

  `=>2x+1=10`

  `2x=9`

  `x=9/2`

  c) BCNN của 525; 126; 100 là:

  `525= 5^2 .3.7`

  `126=2 . 3^2 . 7`

  `100 = 2^2 . 5^2`

  `=> BCNN(525 , 126 , 100 ) = 2^2 . 3^2 . 5^2 . 7 = 6300`

  0
  2022-05-08T10:26:07+00:00

  Bài 1:

  a) 10.$7^{2}$-10.5+42

  =10.49-10.5+42

  =10(49-5)+42

  =10.44+42

  =440+42=482

  b)[$5^{15}$(18+7)]:$5^{17}$ 

  =$5^{15}$.25:$5^{17}$

  =$5^{15}$.$5^{2}$:$5^{17}$

  =$5^{0}$=1

  Bài 2:

  a) 570-(6X+70)=440

  6X+70=570-440=130

  6x=130-70=60

  x=60:6=10

  b) $2^{x+1}$.$2^{x}$-24=1000

  $2^{x+1+x}$=1000+24=1024

  $2^{2x+1}$=$2^{10}$

  =>2x+1=10

  2x=9 => x=$\frac{9}{2}$ 

  c) BCNN của 525; 126; 100 là:

  525=$5^{2}$.3.7

  126=2.$3^{2}$.7

  100=$5^{2}$.$2^{2}$

  =>BCNN của 525; 126; 100 là: $5^{2}$.$2^{2}$.$3^{2}$.7

                                                 =6300

  Chúc bạn hok tốt

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )