Môn Toán Lớp 6 nêu kí hiệu và cách viết một tập hợp?phần tử của một tập hợp?các cahs cho một tập hợp?thế nào tập hợp N và tập hợp N*

Question

Môn Toán Lớp 6 nêu kí hiệu và cách viết một tập hợp?phần tử của một tập hợp?các cahs cho một tập hợp?thế nào tập hợp N và tập hợp N* Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 16 phút 2022-07-21T02:54:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T02:55:39+00:00

  Đáp án:

  Tập hợp – phần tử của Tập hợp

  1. Định nghĩa :

  Tập hợp một hay nhiều đối tượng có tính chất đặc trưng giống nhau. Những đối tượng gọi là phần tử.

  2. Kí hiệu :

  Tập hợp được kí hiệu bằng chữ cái in hoa.

  Các phần tử được ghi trong hai dấu ngoặc nhọn {  }, cách nhau bởi dấu , hay ;

  3.  Biểu diển :

  a. Cách liệt kê :

  • Tập hợp nhóm bạn gồm 4 bạn : A = { Long,Nam, Ngọc, Hạnh }.
  • Tập hợp các chữ số tự nhiên : C = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9};
  • Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10: D = {11; 12; 13; 14}.
  • C = Ø :tập rỗng không chứa phần tử nào.

  b. Cách tính chất đặc trưng :

  Tập hợp số tự nhiên nhỏ hơn 15 và lớn hơn 10:

  A = {x  N |10 < x < 15 } trong đó N là Tập hợp số tự nhiên.

  I.4.             Phần tử  thuộc, hay không thuộc Tập hợp con :

  • Phần tử  thuộc :

  kí hiệu : x A ta đọc : phần tử x thuộc tập hợp A

  • Phần tử  không thuộc 

  kí hiệu : x A ta đọc : phần tử x không thuộc tập hợp

  • Tập hợp con : 

  tất cả các phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B, ta gọi tập hợp A  là tập con của B.

  Kí hiệu : AB

  Phép hợp và phép giao :

  Phép hợp :

  Cho tập hợp A và tập hợp B. tất cả các phần tử của A và B gọi là hợp của A và B.

  Kí hiệu : A U B

  Ví dụ : cho A = {1, 2, 3}; B = {2, 4, 5}

  A U B= {1, 2, 3, 4, 5}

  Phép giao :

  Cho tập hợp A và tập hợp B. Các phần tử chung của A và B gọi là giao của A và B.

  Kí hiệu : A ∩ B

  Ví dụ : cho A = {1, 2, 3}; B = {2, 4, 5}

  A ∩ B = {2}

  Tập hợp số tự nhiên :

  Các Định nghĩa :

  Tập hợp các chữ số tự nhiên : A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} gồm 10 phần tử.

  Tập hợp các số tự nhiên : N = {0, 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

  Tập hợp các số tự nhiên khác không: N* = { 1, 2, . .,10, 11, . . , 100, 101, . . . }

   

  0
  2022-07-21T02:56:08+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Kí hiệu và cách viết một tập hợp: A$\in${1;2;3;..;9}

  Phần tử của một tập hợp: 1;2;3;…;9 

  Có 2 cách:

  + Liệt kê các phần tử

  + Mô tả bằng các tính chất đặc trưng cho các phần tử

  Tập hợp N là tập hợp các số tự nhiên

  Tập hợp N* là tập hợp các số tự nhiên trừ số 0 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )