Môn Toán Lớp 6 sgk toán 6 tập 2: viết và học thuộc quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số, quy tắc tìm giá trị ps của 1 số cho trước, tìm 1 số biết

Question

Môn Toán Lớp 6 sgk toán 6 tập 2: viết và học thuộc
quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số,
quy tắc tìm giá trị ps của 1 số cho trước,
tìm 1 số biết giá trị 1 ps của nó,
tìm tỉ số của 2 số trang 25,32,36,42, 51, 54,57. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 2 tháng 2022-03-28T21:11:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-28T21:12:41+00:00

  `+` Quy tắc cộng phân số

  `-` Cộng hai phân số cùng mẫu

  $\dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{a + b}{m}$

  `-` Cộng hai phân số khác mẫu

  Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta quy đồng mẫu số `2` phân số rồi áp dụng công thức trên

  `+` Quy tắc trừ phân số

  `-` Trừ hai phân số cùng mẫu

  $\dfrac{a}{b} – \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} + (-\dfrac{c}{d})$

  `-` Trừ hai phân số khác mẫu

  Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta quy đồng mẫu số `2` phân số rồi áp dụng công thức trên

  `+` Quy tắc nhân phân số

  $\dfrac{a}{b}.\dfrac{c}{d} = \dfrac{a.c}{b.d}$

  `+` Quy tắc chia phân số

  `-` Chia `2` phân số cho nhau

  $\dfrac{a}{b}÷\dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b}.\dfrac{d}{c} = \dfrac{a.d}{b.c}$

  `-` Chia số nguyên cho phân số

  $a÷\dfrac{c}{d} = a.\dfrac{d}{c} = \dfrac{a.d}{c} (a \neq 0)$

  `+` Quy tắc tìm giá trị phân số của `1` số cho trước

  Muốn tìm `m/n` của `x` cho trước ta lấy :

  `m/{n}.x` `(m,n∈N;n \ne 0)`

  `+` Quy tắc tìm `1` số biết giá trị `1` phân số của nó

  Muốn tìm `1` số biết `m/n` của nó bằng `x` ta lấy :

  `a ÷ m/n` $(m,n∈N^{*})$

  `+` Quy tắc tìm tỉ số của `2` số 

  Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta lấy :

  `{a × 100}/b%`

  Xin hay nhất !

   

 1. `*` `Quy` `tắc` `cộng,` `trừ,` `nhân,` `cccchia` `phân` `số:`

  Phép cộng phân số:

  + Cộng hai phân số cùng mẫu: Muốn cộng hia phân số cùng mẫu, ta giữ nguyên mẫu và cộng các tử với nhau.

  → `a/m` + `b/m` = `(a + b)/m`

  + Cộng hai phân số không cùng mẫu: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu (quy đồng mẫu số) rồi cộng các tử số và giữ nguyên mẫu chung.

  Phép trừ phân số:

  + Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

  → `a/b` – `c/d` = `a/b` + `(-c/d)`

  Phép nhân phân số:

  + Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu với nhau.

  → `a/b` . `c/d` = `(a . d)/(b . c)`

  – Phép chia phân số:

  + Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

  → `a/b` : `c/d` = `a/b` . `d/c` = `(a . d)/(b . c)`

      a : `c/d` = a . `d/c` = `(a . d)/c` (a ≠ 0)

  `*` `Quy` `tắc` `tìm` `giá` `trị` `phân` `số` `của` `một` `số` `cho` `trước,` `tìm` `một` `số` `biết` `giá` `trị` `một` `phân` `số` `của` `nó:`

  – Muốn tìm `m/n` của số b cho trước, ta tính b . `m/n`  (m, n ∈ N, n ≠ 0)

  – Muốn tìm một số biết `m/n` của nó bằng a thì số đó được tính bằng a : `m/n` (m, n ∈ N*)

  `*` `Tìm` `tỉ` `số` `của` `hai` `số` `trang` `25,` `32,` `36,` `42,` `51,` `54,` `57` `dựa` `trên` `quy` `tắc:`

  Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b ta lấy `(a . 100)/b` %

  VD: Tìm tỉ số phần trăm của hai số 10 và 20:

  Tỉ số phần trăm của hai số 10 và 20 là: `(10 . 100)/20` % = `1000/20` % = 50%

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )