Môn Toán Lớp 6 Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể) a,(-5).6.(-2).7 b,123-(-77)-12 .(-4)+31 c, 3.(-3)mũ3+(-4).12-34 d,(37-17).(-5)+(-13-17

Question

Môn Toán Lớp 6 Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể)
a,(-5).6.(-2).7
b,123-(-77)-12 .(-4)+31
c, 3.(-3)mũ3+(-4).12-34
d,(37-17).(-5)+(-13-17)
e,34.(-27)+27.134
g,24.36-(-24).64 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 30 phút 2022-09-19T07:27:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T07:29:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Thực hiện các phép tính ( tính nhanh nếu có thể)

  a,(-5).6.(-2).7

  = -30 .(-2).7

  = 60.7

  = 420

  b,123-(-77)-12 .(-4)+31

  = 200-12 .(-4)+31

  = 200+48+31

  =279

  c, 3.(-3)³+(-4).12-34

  = 3.(-27)+(-4).12-34
  = -81+(-4).12-34

  = -81+(-48)-34

  =-129-34

  =-163

  d,(37-17).(-5)+(-13-17)

  =20.(-5)+23.(-30)

  = -100+(-690)

  = -790

  e,34.(-27)+27.134

  0
  2022-09-19T07:29:41+00:00

  a,(-5).6.(-2).7        b,123-(-77)-12 .(-4)+31      c, 3.(-3)^3+(-4).12-34    d,(37-17).(-5)+(-13-17) 

  =[(-5).(-2)].7          =123+77+48+31               =3.(-27)+(-48)-34          =20.(-5)+(-20)

  =10.7                    =(123+77)+(48+31)           =(-81)+(-48)-34             =20.(-5)-20.1

  =70                       =200+79                            =-163                             =20.(-5-1)

                                =279                                                                         =20.(-6)

                                                                                                                  =-120

  e,34.(-27)+27.134          g,24.36-(-24).64

  =(-34).27+27.134          =24.36+24.64

  =27.(-34+134)               =24.(36+64)

  =27.100                          =24.100

  =2700                             =2400

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )