Môn Toán Lớp 6 THỰC HIỆN TÍNH -(15-x)-(x-12)=7-(-5+x) 12≤|x|<15 x chia hết cho 4; x chia hết cho (-6) và -20

Question

Môn Toán Lớp 6 THỰC HIỆN TÍNH
-(15-x)-(x-12)=7-(-5+x)
12≤|x|<15 x chia hết cho 4; x chia hết cho (-6) và -20

in progress 0
Nevaeh 14 phút 2023-01-01T03:10:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2023-01-01T03:11:33+00:00

  -(15-x)-(x-12)=7-(-5+x)

     -15+x-x+12=7-5-x

     -15+12-7+5=x

             -3-7+5=x

                     -5=x

  12≤|x|<15

  x={12;13;14;15}

  0
  2023-01-01T03:11:58+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  1. $12≤| x |<15$

  $x = {12;13;14;15}$

  2. $-(15-x) – (x-12) = 7 – (-5+x)$

  $⇒ -15 + x – x +12=7 – 5 – x$

  $⇒ -15 + 12 – 7 + 5=x$

  $⇒ -3 – 7 + 5 = -5$

                    

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )