Môn Toán Lớp 6 TÍnh nhanh a,(2+4+6+…+100) * (36*333-108*111) b,S=1+2+3+4+5+…+99+100+101+102 c,S=101+103+105+…+197+199+201 d,S=2+5+8+11+…+293

Question

Môn Toán Lớp 6 TÍnh nhanh
a,(2+4+6+…+100) * (36*333-108*111)
b,S=1+2+3+4+5+…+99+100+101+102
c,S=101+103+105+…+197+199+201
d,S=2+5+8+11+…+293+296
đ,S=7+11+15+19+…+279+283
e,S=1+2+3+…+2002+2003+2005
g, 5+10+15+…+205+210+215
h,367+361+355+…+7+1
Em đang cần gấp ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 1 năm 2022-03-21T22:14:09+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T22:16:00+00:00

  Đáp án:

  a. 0     ; b. 5253    ; c. 7701     ; d. 14751     ; đ. 10150      ; e. 2009011      ; g. 4730     ; h. 11408

  Giải thích các bước giải:

  a. (2+4+6+…+100) x (36 x 333-108 x 111)

  = (2+4+6+…+100) x (36 x 3 x 111-108 x 111)

  = (2+4+6+…+100) x (108 x 111-108 x 111)

  = (2+4+6+…+100) x 0

  = 0 

  b. S = 1+2+3+4+5+…+99+100+101+102

  SSH = (102-1) : 1 + 1 

  SSH = 102

  S = (102+1) x 102 : 2

  S = 5253

  c. S = 101+103+105+…+197+199+201

  SSH = (201-101) : 2 + 1

  SSH = 51

  S = (201+101) x 51 : 2

  S = 7701

  d. S = 2+5+8+11+…+293+296

  SSH =(296-2) : 3 + 1

  SSH = 99

  S = (296+2) x 99 : 2

  S = 14751

  đ. S = 7+11+15+19+…+279+283

  SSH = (283-7) : 4 + 1

  SSH = 70

  S = (283+7) x 70 : 2

  S = 10150

  e. S = 1+2+3+…+2002+2003+2005

  Đặt A = 1 + 2 + 3 + … + 2003

  SSH dãy A = (2003 – 1) : 1 + 1 = 2003 

  A = (2003 + 1) x 2003 : 2

  A = 2007006

  ⇒ 1 + 2 + 3 + 4 + … + 2003 + 2005 = 2009011

  g. 5+10+15+…+205+210+215

  SSH = (215-5) : 5 + 1

  SSH = 43

  = (215+5) x 43 : 2

  = 4730

  h. 367+361+355+…+7+1

  SSH = (367-1) : 6 + 1

  SSH = 62

  = (367+1) x 62 : 2

  = 11408

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )