Môn Toán Lớp 7 Mọi ng giúp em vs ????????

Question

Môn Toán Lớp 7 Mọi ng giúp em vs ???????? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-moi-ng-giup-em-vs

in progress 0
Natalia 9 tháng 2022-09-01T13:22:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. dananh
  0
  2022-09-01T13:24:00+00:00

  Đáp án:

  Bài 1:

  a.$-x^2y^3z$

  b.$-\dfrac1{10}y^4$

  c.$-\dfrac15x^4y^5z^2$

  Bài 2:

  a.$6x^2+6y^2$

  b.$4xy-4y^2$

  c.$-8x^2+6xy-2y^2$

  Bài 3:

  a.$ P=-2x^2-9x+4$

  b.$-18y^5+15y^4+2$

  Bài 4:

  $M=4x^2y+\dfrac{14xy^2}{15}-2xy-\dfrac{2}{3}$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  a.Ta có:

  $\dfrac15xy^2z\cdot (-5xy)$

  $=(\dfrac15\cdot (-5))\cdot (x\cdot x)\cdot (y^2\cdot y)\cdot z$

  $=-x^2y^3z$

  b.Ta có:

  $-\dfrac12y\cdot \dfrac15y^2\cdot y$

  $=(-\dfrac12\cdot\dfrac15)\cdot (y\cdot y^2\cdot y)$

  $=-\dfrac1{10}y^4$

  c.Ta có:

  $(\dfrac12x^2y^2)^2\cdot (-\dfrac45yz^2)$

  $=(\dfrac12)^2\cdot (x^2)^2\cdot (y^2)^2\cdot (-\dfrac45yz^2)$

  $=\dfrac14x^4y^4\cdot (-\dfrac45yz^2)$

  $=(-\dfrac45\cdot\dfrac14)\cdot x^4\cdot (y^4\cdot y)\cdot z^2$

  $=-\dfrac15x^4y^5z^2$

  Bài 2:

  a.Ta có:

  $A+B+C$

  $=(4x^2-5xy+3y^2)+(3x^2+2xy+y^2)+(-x^2+3xy+2y^2)$

  $=4x^2-5xy+3y^2+3x^2+2xy+y^2-x^2+3xy+2y^2$

  $=4x^2+3x^2-x^2-5xy+2xy+3xy+3y^2+y^2+2y^2$

  $=6x^2+6y^2$

  b.Ta có:

  $B-C-A$
  $=(3x^2+2xy+y^2)-(-x^2+3xy+2y^2)-(4x^2-5xy+3y^2)$

  $=3x^2+2xy+y^2+x^2-3xy-2y^2-4x^2+5xy-3y^2$

  $=3x^2+x^2-4x^2+2xy-3xy+5xy+y^2-2y^2-3y^2$

  $=4xy-4y^2$

  c.Ta có:

  $C-A-B$

  $=(-x^2+3xy+2y^2)-(4x^2-5xy+3y^2)-(3x^2+2xy+y^2)$

  $=-x^2+3xy+2y^2-4x^2+5xy-3y^2-3x^2-2xy-y^2$

  $=-x^2-4x^2-3x^2+3xy+5xy-2xy+2y^2-3y^2-y^2$

  $=-8x^2+6xy-2y^2$

  Bài 3:

  a.Ta có:

  $P+(3x^2-4+5x)=x^2-4x$

  $\to P=x^2-4x-(3x^2-4+5x)$

  $\to P=x^2-4x-3x^2+4-5x$

  $\to P=x^2-3x^2-4x-5x+4$

  $\to P=-2x^2-9x+4$

  b.Ta có:

  $Q-14y^4+6y^5-3=-12y^5+y^4-1$

  $\to Q=-12y^5+y^4-1+14y^4-6y^5+3$

  $\to Q=-12y^5-6y^5+y^4+14y^4-1+3$

  $\to Q=-18y^5+15y^4+2$

  Bài 4:

  Ta có:

  $M=x^2y+\dfrac13xy^2+\dfrac35xy^2-2xy+3x^2y-\dfrac23$

  $\to M=x^2y+3x^2y+\dfrac{1}{3}xy^2+\dfrac{3}{5}xy^2-2xy-\dfrac{2}{3}$

  $\to M=4x^2y+\dfrac{14xy^2}{15}-2xy-\dfrac{2}{3}$

  0
  2022-09-01T13:24:41+00:00

  Chúc bn học tốt!!

  vote 5*, ctlhn nha

  mon-toan-lop-7-moi-ng-giup-em-vs

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )