Môn Toán Lớp 7 Tìm số hạng thứ n của dãy số sau. câu d,e,f,g,i.giúp mik vs mik cần gấp

Question

Môn Toán Lớp 7 Tìm số hạng thứ n của dãy số sau. câu d,e,f,g,i.giúp mik vs mik cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-toan-lop-7-tim-so-hang-thu-n-cua-day-so-sau-cau-d-e-f-g-i-giup-mik-vs-mik-can-gap

in progress 0
Kinsley 16 phút 2022-09-24T01:38:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T01:40:06+00:00

  `d) 2,5,10,17,26,…`

  Sẽ có quy tắc là `2=2 , 2+3=5 , 2+3+5=10 , 2+3+5+7=17 , 2+3+5+7+9=26 ,…, (2+3+5+7+9+11+13+….+a)=n` (với a là 1 số lẻ bất kì)

  `e) 6,14,24,36,50,….`

  Sẽ có quy tắc là `6=6 , 6+8=14 , 6+8+10=24 , 6+8+10+12=36 , 6+8+10+12+14=50 ,…,6+8+10+12+…+a=n` (với a là 1 số chẵn bất kỳ)

  `f) 4 ,28,70,130,208,…`

  Sẽ có quy tắc là `1.4=4 , 4.7=28 , 7.10=70 ,10.13=130 , 13.16=208,….,(a-3).a=n` (a là 1 số nguyên bất kỳ)

  `g) 2,5,9,14,20,….`

  Sẽ có quy tắc là `2=2 , 2+3=5 , 2+3+4=9 ,2+3+4+5=14 , 2+3+4+5+6=20 ,….,2+3+4+5+6+…+a=n` (với a là 1 số nguyên bất kỳ) 

  `h) 3,6,10,15,21,…`

  Sẽ có quy tắc là `1+2=3 , 1+2+3=6 ,1+2+3+4=10 , 1+2+3+4+5=15 , 1+2+3+4+5+6=21 ,…,1+2+3+4+5+6+…+a=n` (với a là 1 số nguyên bất kỳ) 

  `i) 2,8,20,40,70,…`

  Sẽ có quy tắc là `1.2=2 ,1.2 +2.3=8 ,1.2+2.3 + 3.4=20 ,1.2+2.3 +3.4 +4.5=40 ,1.2+2.3+3.4+4.5+5.6=70,…,1.2+2.3+3.4+4.5+5.6+….+(a-1).a=n`(với a là 1 số nguyên bất kỳ) 

  0
  2022-09-24T01:40:16+00:00

  Đáp án:

   d, 2,5,10,17,26,37

  e, 6,14,24,36,50,66

  f,4,28,70,130,208,304

  g,2,5,9,14,20,27

  h,3,6,10,15,21,28

  i,2,8,20,40,70,112

  Giai thích: qui luâtj

  d, 2;2+3;2+3+5;2+3+5+7;2+3+5+7+9,….

  e, 6,6+8,6+8+10,6+8+10+12,…..

  f,4,4+24,4+24+(24+18),4+24+(24+18)+(24+2×18),4+24+(18+24)+(24+2×18)+(24+3×18),….

  g, 2;2+3;2+3+4;2+3+4+5;….

  h,3;3+3;3+3+4;3+3+4+5;…..

  i, 2;2+6;2+6+2×6;2+6+2×6+(2×6+8); 2+6+2×6+(2×6+8)+(2×6+8+10);2+6+2×6+(2×6+8)+(2×6+8+10)+(2×6+8+10+12)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )