Môn Toán Lớp 8 2. chứng minh a, 2k-1^2-9 chia hết cho 4 b, 4-1+ 3k^2 chia hết cho 3

Question

Môn Toán Lớp 8 2. chứng minh
a, 2k-1^2-9 chia hết cho 4
b, 4-1+ 3k^2 chia hết cho 3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 19 phút 2022-07-15T01:30:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-15T01:32:07+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)`

  `(2k – 1)^2 – 9`

  `= 4k^2 – 4k + 1 – 9`

  `= 4k^2 – 4k – 8`

  `= 4(k^2 – k – 2) \vdots 4`

  `⇒ (2k – 1)^2 – 9 \vdots 4` với mọi k

  `b)`

  `4 – (1 + 3k)^2 `

  `= 4 – (1 + 6k + 9k^2)`

  `= 4 – 1 – 6k – 9k^2`

  `= 3 – 6k – 9k^2`

  `= 3(1 – 2k – 3k^2) \vdots 3`

  `⇒ 4 – (1 + 3k)^2 \vdots 3` với mọi k

  0
  2022-07-15T01:32:08+00:00

  `a,(2k-1)^2-9`

  `=(2k-1)^2-3^2`

  `=(2k-1-3)(2k-1+3)`

  `=(2k-4)(2k+2)`

  `=2(k-2).2(k+1)`

  `=4(k-2)(k+1)\vdots4`

  `b,4-(1+3k)^2`

  `=2^2-(1+3k)^2`

  `=[2-(1+3k)][2+(1+3k)]`

  `=(2-1-3k)(2+1+3k)`

  `=(1-3k)(3+3k)`

  `=(1-3k).3(1+k)`

  `=3(1-3k)(1+k)\vdots3`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )