Môn Toán Lớp 8 Bài 8: Tính hớp lí: b) 8,4. 84,5+ 840. 0,155 c) 0,78. 1300+50. 6,5-39 d) 0,12. 90-110. 0,6+36- 25.6

Question

Môn Toán Lớp 8 Bài 8: Tính hớp lí:
b) 8,4. 84,5+ 840. 0,155
c) 0,78. 1300+50. 6,5-39
d) 0,12. 90-110. 0,6+36- 25.6 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 17 phút 2022-09-20T10:30:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T10:31:57+00:00

  `b)`

  `8,4.84,5+840.0,155`

  `=8,4.84,5+8,4.100.0,155`

  `=8,4.84,5+8,4.15,5`

  `=8,4.(84,5+15,5)`

  `=8,4.100`

  `=840`

  `c)`

  `0,78.1300+50.6,5-39`

  `=0,78.13.100+50.0,5.13-13.3`

  `=13.(0,78.100+50.0,5-3)`

  `=13.(78+25-3)`

  `=13.100=1300`

  `d)`

  `0,12.90-110.0,6+36-25.6`

  `=0,12.5.18-110.0,6+0,6.60-25.10.0,6`

  `=0,6.18-110.0,6+0,6.60-250.0,6`

  `=0,6.(18-110+60-250)`

  `=0,6.(-282)=-169,2`

  0
  2022-09-20T10:32:13+00:00

  `text(Bài 8 :)`

  `b) `

  `8,4 . 84,5 + 840 . 0,155`

  `= 8,4 . 84,5 + 8,4 .100 . 0,155`

  `= 8,4 . 84,5 + 8,4 . 15,5`

  `= 8,4 . (84.5 + 15,5)`

  `= 8,4 . 100`

  `= 840`

  `c)`

  `0,78 . 1300 + 50 . 6,5 – 39`

  `= 0,78 . 100 . 13 + 25 . 2 . 6,5 – 13 . 3`

  `= 78 . 13 + 25 . 13 – 13 . 3`

  `= 13 . (78 + 25 – 3)`

  `= 13 . 100`

  `= 1300`

  `d)`

  `0,12 . 90 – 110 . 0,6 + 36 – 25 . 6`

  `= 0,12 . 5 . 16 – 110 . 0,6 + 6 . 6 – 25 . 10 . 0,6`

  `= 0,6 . 16 – 110 . 0,6 + 0,6 . 60 – 250 . 0,6`

  `= 0,6 . (16 – 110 + 60 – 250)`

  `= 0,6 . (-284)`

  `= -170,4`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )