Môn Toán Lớp 8 đẳng thức nào sau đây là sai : A. (-a-b)^2=-(a+b)^2 B . ( a+b)^2 -(a-b)^2 =4ab C. (a+b)^2 +(a-b)^2 = 2(a^2 +b^2) D.(-a+b)(-a-b)

Question

Môn Toán Lớp 8 đẳng thức nào sau đây là sai :
A. (-a-b)^2=-(a+b)^2 B . ( a+b)^2 -(a-b)^2 =4ab C. (a+b)^2 +(a-b)^2 = 2(a^2 +b^2)
D.(-a+b)(-a-b)=a^2-b^2 giải thích hết 4 con này cho e với ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla 5 tháng 2022-08-23T08:47:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T08:48:52+00:00

  Đáp án `A` :  `(-a-b)^2 =-(a+b)^2`

  Ta có :

  `(-a-b)^2 = (b-a)^2 = b^2 – 2ba + a^2`

  `-(a+b)^2 = -(a^2 + b^2 + 2ab) = -a^2 – b^2 -2ab`

  `=> (-a-b)^2` không bằng `-(a+b)^2`

  `=> A` sai .

  $\\$

  Đáp án `B` : `(a+b)^2 -(a-b)^2 =4ab`

  Ta có :

  `(a+b)^2 -(a-b)^2`

  `= a^2 +2ab + b^2 – a^2 + 2ab – b^2`

  `= 4ab`

  `=> B` đúng .

  $\\$

  Đáp án `C` : `(a+b)^2 +(a-b)^2 =2(a^2 +b^2)`

  Ta có :

  `(a+b)^2 +(a-b)^2`

  `= a^2 +2ab + b^2 + a^2 – 2ab + b^2`

  `= 2(a^2 +b^2)`

  `=> C` đúng .  

  $\\$

  Đáp án `D` : `(-a+b)(-a-b) = a^2 -b^2`

  Ta có :

  `(-a+b)(-a-b) = (-a)^2 -b^2 =a^2 -b^2`

  `=> D` đúng .

  Vậy chọn `A` . 

  0
  2022-08-23T08:48:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đẳng thức nào sau đây là sai :

  `A. (-a-b)^2=-(a+b)^2`

  Ta có `VP = -(a+b)^2`

  `=-(a^2 +2ab +b^2)`

  `=-a^2 -2ab -b^2 ` $\neq$ `VT`

  `->`Đẳng thức sai

  `B . ( a+b)^2 -(a-b)^2 =4ab`

  Ta có `VT = (a+b)^2 – (a-b)^2`

  `=a^2 +2ab +b^2 – (a^2 -2ab +b^2)`

  `=a^2 +2ab +b^2 -a^2 +2ab -b^2`

  `=(a^2 -a^2)+(2ab +2ab)+(b^2 -b^2)`

  `=4ab =VP`

  `->` Đẳng thức đúng

  `C. (a+b)^2 +(a-b)^2 = 2(a^2 +b^2)`

  Ta có : `VT =(a+b)^2 + (a-b)^2`

  `=a^2 +2ab + b^2 + a^2 -2ab + b^2`

  `=(a^2 + a^2) + (2ab-2ab)+(b^2 +b^2)`

  `=2a^2 + 2b^2`

  `=2.a^2 + 2.b^2`

  `=2(a^2 +b^2) =VP`

  `->`Đẳng thức đúng

  `D.(-a+b)(-a-b)=a^2-b^2`

  Ta có `VT = (-a+b)(-a-b)`

  `=-a.(-a) -a.(-b)+b.(-a)+b.(-b)`

  `=a^2 +ab -ab -b^2`

  `=a^2 -b^2= VP`

  `->`Đẳng thức đúng

  => CHỌN A

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )