Môn Toán Lớp 8 Tìm x biết 25x ²-9=0 (x-3) ²-4=0 x ²-2x=24 (x+4) ²-(x+1)(x-1)=16 (2x-1) ²+(x+3) ²-5(x+7)(x-7) (6x-2) ²+(5x-2) ²-4(3x-1)(5x-2) 3(x-1)

Question

Môn Toán Lớp 8 Tìm x biết
25x ²-9=0
(x-3) ²-4=0
x ²-2x=24
(x+4) ²-(x+1)(x-1)=16
(2x-1) ²+(x+3) ²-5(x+7)(x-7)
(6x-2) ²+(5x-2) ²-4(3x-1)(5x-2)
3(x-1) ²-3x(x-5)=1
(x-2 )³-x ²(x-6)=4
(x-1)(x ²+x+1)-x(x+2)(x-2)=5
(x-1) ³-(x+3)(x ²-3x+9)+3(x ²-4) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 11 tháng 2022-04-08T11:25:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  1
  2022-04-08T11:27:13+00:00

  25x²-9=0

  ⇔25x²=9

  ⇔5x=√9=3 hoặc 5x=-√9=-3

  ⇔x=3/5 hoặc x=-3/5 

  (x-3)²-4=0

  ⇔(x-3)²=4

  ⇔x-3=√4=2 hoặc x-3=-√4=-2

  ⇔x=2+3=5 hoặc x=-2+3=1

  x²-2x=24

  x²-2x-24=0

  ⇔(x+4)(x-6)=0

  ⇔x=-4 hoặc x=6

  (x+4)²-(x+1)(x-1)=16

  x²+8x+16-x²+1-16=0

  ⇔8x=-1

  ⇔x=-1/8

  (2x-1)²+(x+3)²-5(x+7)(x-7)=0

  ⇔4x²-4x+1+x²+6x+9-5x²+245=0

  ⇔2x+255=0

  ⇔x=-255/2

  (6x-2) ²+(5x-2) ²-4(3x-1)(5x-2)=0

  ⇔36x²-24x+4+25x²-20x+4-60x²+44x-8=0

  ⇔x²=0

  ⇔x=0

  3(x-1) ²-3x(x-5)=1

  ⇔3x²-6x+3-3x²+15x-1=0

  ⇔9x+2=0

  ⇔x=-2/9

  (x-2)³-x²(x-6)=4

  ⇔x³-6x²+12x-8-x³+6x²-4=0

  ⇔12x-12=0

  ⇔x=1

  (x-1)(x²+x+1)-x(x+2)(x-2)=5

  ⇔x³-1-x³+4x-5=0

  ⇔4x-6=0

  ⇔x=6/4=3/2

  (x-1)³-(x+3)(x²-3x+9)+3(x²-4)=0

  ⇔x³-3x²+3x-1-x³-27+3x²-12=0

  ⇔3x-40=0

  ⇔x=40/3

  Chúc bạn học tốt

  0
  2022-04-08T11:27:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $25x^2-9=0$

  $⇔(5x-3)(5x+3)=0$

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}5x-3=0\\5x+3=0\end{array} \right.\) 

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{3}{5}\\x=-\dfrac{3}{5}\end{array} \right.\) 

  $(x-3)^2-4=0$

  $⇔(x-3-2)(x-3+2)=0$

  $⇔(x-5)(x-1)=0$

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=1\end{array} \right.\) 

  $x^2-2x=24$

  $⇔x^2-2x-24=0$

  $⇔x^2-6x+4x-24=0$

  $⇔(x-6)(x+4)=0$

  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-4\end{array} \right.\) 

  $(x+4)^2-(x+1)(x-1)=16$

  $⇔x^2+8x+16-x^2+1=16$

  $⇔8x=16-17$

  $⇔8x=-1$

  $⇔x=-\dfrac{1}{8}$

  $(2x-1)^2+(x+3)^2-5(x+7)(x-7)=0$

  $⇔4x^2-4x+1+x^2+6x+9-5(x^2-49)=0$

  $⇔5x^2+2x+10-5x^2+245=0$

  $⇔2x=-255$

  $⇔x=-\dfrac{255}{2}$

  $(6x-2)^2+(5x-2)^2-4(3x-1)(5x-2)=0$

  $⇔36x^2-24x+4+25x^2-20x+4-12x(5x-2)+4(5x-2)=0$

  $⇔61x^2-44x+8-60x^2+24x+20x-8=0$

  $⇔x^2=0$

  $⇔x=0$

  $3(x-1)^2-3x(x-5)=1$

  $⇔3(x^2-2x+1)-3x^2+15x=1$

  $⇔3x^2-6x+3-3x^2+15x=1$

  $⇔9x=1-3$

  $⇔9x=-2$

  $⇔x=-\dfrac{2}{9}$

  $(x-2)^3-x^2(x-6)=4$

  $⇔x^3-6x^2+12x-8-x^3+6x^2=4$

  $⇔12x=12$

  $⇔x=1$

  $(x-1)(x^2+x+1)-x(x+2)(x-2)=5$

  $⇔x^3-1-x(x^2-4)=5$

  $⇔x^3-1-x^3+4x=5$

  $⇔4x=6$

  $⇔x=\dfrac{3}{2}$

  $(x-1)^3-(x+3)(x^2-3x+9)+3(x^2-4)=0$

  $⇔x^3-3x^2+3x-1-x^3-27+3x^2-12=0$

  $⇔3x-40=0$

  $⇔3x=40$

  $⇔x=\dfrac{40}{3}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )