Môn Toán Lớp 9 Bạn An có 2 thùng sữa. Thùng thứ nhất trên vỏ có ghi 5 lít chứa 4% chất béo. Thùng thứ hai bị bẩn nên chỉ thấy trên vỏ có ghi chứa 5% c

Question

Môn Toán Lớp 9 Bạn An có 2 thùng sữa. Thùng thứ nhất trên vỏ có ghi 5 lít chứa 4% chất béo. Thùng thứ hai bị bẩn nên chỉ thấy trên vỏ có ghi chứa 5% chất béo. khi trộn chung 2 thùng sữa vào nhau thì bạn an cho biết tỉ lệ chất béo lúc này là 4,375%. a) hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít sữa b) để có thùng sữa có tỉ lệ chất béo là 4,3% thì An phải đổ thêm bao nhiêu lít sữa loại nào, khi đó thùng trộn sữa chứa số lít sữa là bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 45 phút 2022-07-29T18:11:21+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T18:12:29+00:00

  Đáp án:

  a) 

  Lượng chất béo trong thùng 1 là:

  $5.4\%  = 5.0,04 = 0,2\left( {lit} \right)$

  Gọi số lít sữa ở thùng 2 là x (lit) (x>0)

  => lượng chất béo ở thùng 2 là: $x.5\%  = 0,05.x\left( {lit} \right)$

  Khi trộn 2 thùng thì tổng số sữa và tổng chất béo lần lượt là:

  $\begin{array}{l}
  5 + x\left( {lit} \right);0,2 + 0,05.x\left( {lit} \right)\\
   \Leftrightarrow \left( {5 + x} \right).4,375\%  = 0,2 + 0,05.x\\
   \Leftrightarrow \left( {5 + x} \right).4,375 = 20 + 5.x\\
   \Leftrightarrow 21,875 + 4,375.x = 20 + 5.x\\
   \Leftrightarrow 1,875 = 0,625.x\\
   \Leftrightarrow x = 3\left( {lit} \right)
  \end{array}$

  Vậy thùng 2 có 3 lít sữa.

  b)

  Giả sử cần đổ thêm x (lit) (x>0) sữa loại 1 khi đó ta có:

  $\begin{array}{l}
  \left( {5 + x + 3} \right).4,3\%  = \left( {5 + x} \right).4\%  + 3.5\% \\
   \Leftrightarrow \left( {x + 8} \right).4,3 = \left( {5 + x} \right).4 + 3.5\\
   \Leftrightarrow 4,3.x + 34,4 = 4x + 20 + 15\\
   \Leftrightarrow 0,3.x = 0,6\\
   \Leftrightarrow x = 2\left( {tm} \right)
  \end{array}$

  => đổ thêm 2 lít sữa loại 1 là thỏa mãn

  Giả sử cần đổ thêm x (lit) (x>0) sữa loại 2 khi đó ta có:

  $\begin{array}{l}
  \left( {5 + 3 + x} \right).4,3\%  = 5.4\%  + \left( {3 + x} \right).5\% \\
   \Leftrightarrow \left( {x + 8} \right).4,3 = 5.4 + \left( {x + 3} \right).5\\
   \Leftrightarrow 4,3.x + 34,4 = 20 + 5x + 15\\
   \Leftrightarrow  – 0,7.x = 0,6\\
   \Leftrightarrow x = \frac{{ – 6}}{7}\left( {ktm} \right)
  \end{array}$

  Vậy cần đổ thêm 2 lít sữa loại 1 và khi đó thùng trộn chứa tổng 10 lít sữa.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )